4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

30785

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića na njoj dugo vremena važe kao žrtve globalnog kontrolisanja a tako i manipulisanja.

U mogućnosti smo konstatovati da Mi kao "najinteligentnija" i "najsvijesnija" bića u trenutnom realitetu kontrolišemo i manipulišemo u veoma jakom spektru sa manje inteligentnijim i svijesnijim bićima iz prvog i drugod denziteta. Manipulisanje ljudskih bića doseže tako jako i daleko da se pokušavamo kontrolisati, manipulisati i ugrožavati između nas samih.

Ljudska bića pokušavaju kontrolisati i manipulisati sa primarnim elementima prvog denziteta (voda, zemlja, vatra i vazduh) koristeći ih za svoje sebične, zle namjere i zadovoljstva, jako često i istovremeno ugrožavajući bića iz drugog denziteta, a na kraju, i vlastite živote.

Navedeni elementi predstavljaju primarni aspekti prvog denziteta koji kontinuirano koristimo na planeti. Njihovo nepostojanje je nezamislivo jer bez njih život na planetama ne bi bio moguć. Mi se koristimo benefitima prvog denziteta i iskorišćavajući ih prekomjerno, ponekad i do maksimuma, nažalost, ne uviđajući potencijalne opasnosti i krajnji ishod takvog ponašanja koji može rezultovati i eventualnom apokalipsom. Planeta Zemlja takođe predstavlja živo biće, a prvi denzitet njenu značajnu frakciju. Ako nastavimo istim tempom da pustošimo primarne elemente pitanje je trenutka kada će se Zemlja pobuniti i odreagovati na nevjerovatno poseban način. Kao upozorenje, trenutno iskušavamo i prolazimo dešavanja u vidu erozivnih, meteoroloških, okeanografskih kao i drugih elementarnih nepogoda (poplave, potresi, cunami talasi, tajfuni i uragani, vulkanske aktivnosti, klimatske promjene itd...)

Takođe, bića flore i faune iz drugog denziteta takođe iskušavaju kontrolu i torturu koja im spremaju daleko svijesnija i inteligentnija ljudska bića iz treće dimenzije svijesnosti.

Ljudska kontrola i manipulisanje se može primjetiti i u pogledu flore, tj. vegetacije, živih organizama poput drveća, mnogih biljki kao i ppotencijalnim plodovima istih, a koje pripadaju drugom denzitetu tj. nivou svijesnosti u trenutnom realitu.

Ljudska bića poslednjih decenija imaju tendenciju da mjenjaju (modifikuju) genetsku strukturu istih i da ih prilagođavaju svojim potrebama, tako dovodeći u opasnost vlastito zdravlje a i zdravlje potencijalnih životinjskih bića. Nažalost, mi to radimo potpuno svijesno...

Ni životinjska bića ne prolaze bolje iako posjeduju prividnu veću kolektivnu svijest o tom potencijalnom manipulisanju ljudskih bića.

Životinje se pored biološko-genetske modifikacije koriste za puno veći spektar kontrole i eksperimentisanja na istima.

Nekada su životinje bile slobodne, a trenutno, mi smo ti koji upravo odlučujemo o njihovoj budućnosti, dovodeći neke i do potpunog istrebljenja. Mi kao puno "pametnija" bića životinje koristimo do maksimuma, maksimuma koji je ravan najbolesnojoj kreativnosti. Od strane ljudskih bića i kontinuiranog proučavanja njihovih potencijala, životinje se koriste za jako otvoren spetar a koji uključuje sledeće aktivnosti: kao vid prehrane (mesna industrija i fabričke farme), zabavu (cirkusi i zabavni parkovi), razonodu (lovačke aktivnosti i takmičenja), za krzno, kao kućni ljubimci, naučna istraživanja, itd....

Najžalosnija pojava predstavlja to da se ljudska kontrola i manipulisanje ne završava sa drugim denzitetom svijesnosti. On se nastavlja i konstantno dešava u trećem između samih ljudskih bića.

Mi pokušavamo kontrolisati sami sebe a istovremeno i druga bića oko nas na planeti Zemlji.

Mi eksperimentišemo na nama samima. Tako puno smo preokupirani time da pokušavamo da proučavamo i kontrolišemo druga bića i vrste na planeti a zapravo, ne poznajemo ni vlastitu prirodu, kao ni vlastite fizičke, mentalne, duhovne, kao i "emocionalne" energetske potencijale. Mi poznajemo samo malu frakciju od ukupnog spektra istih u tom pogledu. Mi još uvijek eksperimentišemo nad nama samima, kontrolišemo genetiku, manipulišemo medicinom i farmakologijom, finansijskim sistemima, ljudskim slobodama, sistemima vrijednosti...a to upravo sada, u ovom trenutku poprima najveću kulminaciju koja pripada našem domenu i dešavanjima, tj. mogućnostima unutar istog. A on upravo predstavlja piramidalnu strukturu manipulacije a bića koja se nalaze bliže podnožiju bivaju izložena većoj i jaćoj manipulaciji kao i iluzijama.

Prema tome, možemo uvidijeti da se tako kreira izvijesni princip lančane kontrole i manipulisanja. U principu, paralelno sa povećanjem svijesnosti, povećavaju se i potencijalna manipulisanja između, i unutar samih denziteta svijesnosti. Što je neko biće svijesnije (inteligentnije) posjeduje veće mogućnosti koje naravno može zloupotrebiti, tj. iskoristiti u negativne svrhe. Sada, mnogi ljudi će putem svog logičkog uma pomisliti da ljudi kao najsvijesija bića na planeti vuku konce takvih dešavanja, i tada se javljaju prvi aspekti neznanja i nepoznavanja realiteta u kojem postoje. Ljudsko biće ne vodi potpunu kontrolu, ono se nažalost nalazi puno, puno ispod toga...

Nevidljiva kontrola

Ljudsko biće ne vodi potpunu i pravu kontrolu, zapravo, ono se nažalost nalazi puno, puno ispod nje...

"...Mi se takođe u tom pogledu ponašamo poput riba koje se nalaze u akvarijumu, koje su svijesne drugih riba u istom, ali nesvijesne o entitetima koji ih posmatraju i manipulišu izvan njega..."

Kako se zakon univerzuma zasniva na neprekidnoj fluidnosti i promjenjivosti energije, možemo uvidijeti i predpostaviti da energija ne prestaje svoj tok kada dođe do ljudskih bića koji se koriste i manipulišu manje svijesnim i potpuno nesvijesnim bićima koji nisu u potpunosti razvijeni kako bi razumijeli.

Javlja se pitanje: “Gdje se energija završava?” ...sa ubijeđenjem ću reći da se 100% ne završava sa nama.

Moramo biti svijesni da energija ne predstavlja samo materijalnu stranu realnosti...naše misli i emocije su takođe energija i kao takva potrebna je bićima sa viših nivoa svijesnosti (Denziteta), nekada popularno nazivanih “Bogovi”.

Baš kao što mi gajimo kokoške u kokošinjcima, grabljivci gaje nas u ljudskim krletkama. Tako im je hrana uvek na raspolaganju...”Oni su preuzeli vlast zato što se nama hrane i oni nas nemilosrdno pritiskaju zato što im služimo kao sredstvo za održavanje života. “...Imamo grabljivca koji je došao iz dubine kosmosa i preuzeo vlast nad našim životima. Ljudska bića su njegovi zarobljenici.

Karlos Kastaneda, knjiga "Aktivna Strana Beskraja"

Najzad, u mogućnosti smo konstatovati da su ljudska bića u principu svijesna vanzemaljskih entiteta i zbog toga se osjećaju jako bespomoćno. Upravo zato, njihov raciionalni um neće dopustiti prihvatanje navedenih informacija a posebno im neće omogućiti pridavanje nekog kredibiliteta, jer bi upravo to poljuljalo temelje na kojima su postavili vlastitu ličnost, a kasnije sistem obrazovanja i samo shvatanje realiteta u kojem trenutno postojimo. Primarno zbog takvih principa, jako velike mase ljudi pokušavaju da odagnaju, negiraju i ismijavaju sva ona ljudska bića koja prezentuju ovu temu, upravo iz razloga da bi zaštitili svoj lični integritet, odnosno – iluziju. Naravno, tada u tom pogledu, prezentuju se negacije bez racionalnog objašnjenja i pravih argumenata koje bi eventualno ukazale na suprotnost, odnosno neistinitost.

Najzad, kako bi se zaštitili "predatora" moramo se prvo upoznati sa istim.

Takva bića operiraju na frekvenciji postojanja koja je veoma blizu naše. Kako posjeduju jaču svijest nego ljudska bića, u mogućnosti su da operiraju između frekvencija i tako sprovode kontrolu i manipulaciju. Takođe, ta bića mogu dijelovati na obe dimenzije, odnosno u trećem i četvrtom denzitetu, a puno više pažnje želim posvetiti tome nešto kasnije. Većina ljudskih bića ih je nesvijesna, i ne prihvata takvu ideologiju samo zbog toga zato što ih nisu u mogućnosti percepirati.

"...Najzad, ljudska percepcija o tome šta je trenutno moguce, ogranicena je upravo njihovim vjerovanjem šta je zaista moguce. Zato Uvijek razmisljajte izvan onih granica za koje su vam rekli da predstavljaju realnost..."

Mi percepiramo jako malu frakciju realnosti, a hibridna Drako bića takođe predstavljaju njen dio

Tim entitetima je neophodna emocionalna ili eterička energiju kako bi se projektovali u "našu" 3D trodimenzionalnu okolinu. U njihovom prirodnom stanju, oni su četverodimenzionalna bića (4D) koja egzistiraju na jednom višem eteričkom nivou svijesnosti, ali takođe, u mogućnosti su odlučiti o tome hoće li postati fizička bića u 3D realitetu, i sa posebnim energetskim efektom.

Trenutni 3D (trodimenzionalni) realitet zapravo predstavlja poseban svijet koji je integrisan u 4D (četverodimenzionalni) svemir, A TO u principu znači da navedeni vanzemaljski entiteti bića moraju fokusirati vlastitu egzistenciju u 3D u kojem će privremeno postati 3D

U principu, da bi Draco reptili kontinuirano funkcionisali u fizicko-materijalnoj realnosti (dimenziji postojanja) neophodna im je fizička genetika koju su ranije, hiljadama godina unazad i omogućili, tako što su se "parili" sa tadašnjim ljudima kreirajući takozvana hibridna bića koji u principu važe kao "vozila" Drako bićima kroz navedeni realitet. Ta hibridna bića predstavljaju današnje aristokratske loze koje tako brižljivo paze na vlastitio potomstvo i krvnu genetiku "pareći se" isključivo između porodica, i nikad i nipošto ne mješajući krvne linije sa drugim ljudskim bićima.Tačnije, te hibridne "ljude" možemo pronaći na svim važnim pozicijama na planeti, tj. na onim pozicijama sa kojih se povlače navažniji potezi a u istim predstavljaju politčke strane, obavještajne agencije, vojne i policijske snage, bankarske kartele, farmaceutsku industriju, odredjena religijska društva, TV i radio medije, kao i sistemi školovanja... Ta hibridna bića nalaze se na jako važnim funkcijama unutar istih, sprovode mentalnu i fiziču kontrolu i konstantno utiču na budućnost ljudskog roda a istovremeno i planetarnu budućnost.

Postoji jako puno informacija koje predstavljaju potencijalne dokaze da određeni vanzemaljski entiteti koriste ljudska bića, koristeći nas za vlastite biološke, eteričke (emocionalne) kao i fizičke potrebe.

Nažalost, ljudski linerni umovi veoma teško mogu da izađu na kraj kako sa multidimenzionalnom prirodom tj. interperetacijom trenutnog realiteta, a isto tako i sa mnogim aspektima navedenih “fenomena”.

Nešto kasnije, pažnju posvećujem kratkoj analizi istorije planete Zemlje, vanzemaljskom poreklu, kao i njihovom uticaju na kulturu "primitivnog" i "modernog" ljudskog bića.

"Shapeshifting"

Još u pradavnim vremenima medu ljudskim bićima se konstantno predočava (vizuelno, verbalno) naizgled ne tako neobičan motiv (ako razumijemo energetske "zakone" trenutne realnosti), a on se naziva "promjena obličija" tj. "Shapeshifting" (Eng). Kako i sama planeta počinje da se budi a njeno frekvencijsko polje povećava, o tome se više ne govori kao o "mitu", nego kao istinskoj pojavi koja se trenutno dešava na planeti.

Kako sam ranije i naveo, ako razumijemo da naš mozak predstavlja procesor koji dekodira informacije (frekvencije) primljene putem naših receptivnih organa (i pretvara ih u osjetnu, vizuelnu, zvućnu manifestaciju) tada, upravo iz navedene perspektive, mogućnost da neko biće mijenja obličije postaje mnogo logičnije i uvjerljivije, jer naravno, ne radi se u pretvaranju ljudskog tijela iz jednog u drugo, to zapravo predstavlja način na koju naš mozak dekodira tu stvarnost a uvod o tome sam opisao u temi "Vizija Planetarne Realnosti".

U pincipu, puno ljudi zaista tvrdi da su to zapravo vidjeli "Da ljudsko biće za trenutak promjenjuje oblik (najcešce "reptilski") i opet nazad u ljudski. Potencijalni očevidci se javljaju konstantno iz jako puno različitih geografskih područija na planeti, i u principu svi potvrđuju istu informaciju. Credo Mutwa, David Icke, Arizona Wilder, Kathy O'Brien, Stewart Sweldow predstavljaju samo neka imena koji su imali takvu interakciju sa navedenim entitetima.

Kako sam ranije naglasio, te hibridne "ljude" možemo pronaći na svim važnim pozicijama na planeti, tj. na onim pozicijama sa kojih se povlače navažniji potezi a njih predstavljaju politčke strane, obavještajne agencije, vojne i policijke snage, bankarski karteli, farmaceutska industrija, odredjena religijska društva, TV i radio mediji, kao i sistemi školovanja...

A najčešće viđani hibridi, "ljudi" za koje se najčešće tvrdi da mjenjaju obličije predstavljaju upravo vodeće ljude koji donose jako važne odluke o budućnosti ljudskih bića, a koja nije tako vedra i neće to biti ako se ne probudimo i individualno ne krenemo istraživati sve informacije koje primamo iz mnogih izvora i na osnovu istih donosimo jako važne odluke.

Neki od "hibrida" predstavljaju kraljevsku arisokratiju Velike Britanije, Američke presjednike, premijere, kao i druge političare koji obavljaju dužost na jako uticajnim pozicijama.

Kako putujemo prema 2012 godini, planetarna frekvencija se ubrzava i navedeni hibridi nisu više u mogućnnosti da zadržavaju formu ljudskog oblika. Kako bi pravilno zadržavali ljudsko obličije, neophodne su im ritualne manifestacije koje se organizuju jako često, na njima jako važne datume poput 31 Oktobra (Haloween), 01 Maj (Baltejn), 25 Decembar (Božić), itd...

Važno je napomenuti da su navedene osobe jako aktivni članovi mnogih tajnih društava unutar kojh se najčešće te aktivnosti i dešavaju. Puno više informacija o tome uskoro. Trenutno već sada javno počinju "shapeshifting" fazu u vidu očnih promjena, tj. promjena zenice oka.

Navedeni video snimci predstavljaju 4x uvećanu rezoluciju sa posebnim fokusom na oči potencijalnih hibrida. Pomenuti video snimci predstavljaju orginalne snimke tokom mnogih press konferencija, interviua, TV emisija, itd. a radi vlastitog istraživanja/poređenja, iste (izvorne) video snimke u mogućnosti ste pronaći na oficijalnim web sajtovima koji su i organizovali ta snimanja.

Ekvivalentne "dokaze" istih u mogućnosti ste pogladati u na posebnom kanalu u vidu video snimaka pod nazivom FakeWorld1 Pogledajte!

Želim istaknuti da takođe posjedujem lična iskustva u pogledu "shapeshifting" fenomena a koja sam upoznao tokom fakultetskih studija, interakcijom sa mnogim "ljudima" koji vode posao i povlače veze na visokim položajima unutar obrazovnih institucija...

Nažalost, potencijalni razlozi koji ne dozvoljavaju otkrivanje tog fenomena kao prvo predstvlja skretanje pažnje, tj. ignorantnost ljudskog roda prema tom aspektu a isto tako i enormni kvantitet informacija koji bi bilo poželjno prezentovati istima i tako oblikovati konacnu fotografiju o tome. Neophodno je istražiti i prihvatiti kompletne činjenice i informacije koje nam se svakodnevno dešavaju. Informacije koje vam sada govorim predstavljaju samo kratki uvod tj. minimalnu frakciju te konačne fotografije.

"...Upoznavanjem objektivne realnosti trenutnog realiteta, ljudskom biću se pruža mogućnost da prosperira i unapredi vlastiti položaj u istom..."

Najzad, ako razumijemo da naš mozak predstavlja procesor koji dekodira informacije (frekvencije) primljene putem naših receptivnih organa (i pretvara ih u osjetnu, vizuelnu, zvucnu manifestaciju) tada, upravo iz navedene perspektive, mogucnost da neko bice mijenja oblicije postaje mnogo logičnije i uvjerljivije, jer naravno, ne radi se u pretvaranju ljudskog tijela iz jednog u drugo, to zapravo predstavlja nacin na koju naš mozak dekodira tu stvarnost a uvod o tome sam opisao u temi "Vizija Planetarne Realnosti".

Energetska "zavisnost" / Energetski "kokteli"

Takvi entiteti se primarno hrane sa emocionalnim otrovom koji ljudska bića oslobađaju kada su puna mržnje i bijesa, ljubomore i zavisti, pohlepnosti i materijalizovanosti...Prema nekim istraživanjima i iskazima, utrđeno je da im najviše prija niskofrekventna emocija straha. Ti entiteti "obožavaju" strah, koji tada apsorbuju i koriste kao vlastiti vid energije.

Zbog toga im je potrebna jača kontrola koja bi uslovila desturktivna dešavanja na planeti a koja bi uticala i na sva planetarna bića. Ljudskim bićima je neophodno da osim ranijih aspekata koje sam pomenuo, probude i sledeći, a to je potuna svijest o prisustu entiteta koji operiraju na četvrtom denzitetu postojanja a sa kojeg sprovode manipulisanje i kontrolu.

Kontrolu koja bi podstakla masovne ratove i mržnju između ljudskih bića i tako kreirala ošti haos, strah i empatiju koje pomenuta bića koriste kao izvor energije.

Ljudska bića koja ne posjeduju svijest o njima i ne poznaju ih, veoma su laka meta njihove kontrole. Tada, takvi ljudi su najopasniji, veoma podložni manipulaciji i u stanju su nesvijesno da urade i najužasnije stvari.

"...Rat protiv "terorizma" zapravo predstavlja vječan rat, jer nikada niste u mogućnosti dobiti pobjednika, u kojem će uvek "dobra" strana imati potencijal i povod da napadne neke zemlje trećeg sveta..."

Prema Svetskom istorijskom almanahu, u toku nekoliko poslednjih stotina god. planeta Zemlja je izgubila 2 000 000 000 ljudi putem ratova. A samo tokom Drugog Svijetskog Rata je poginulo oko 54,000,000 ljudskih bića!

Najzad, nije moguće njih kriviti za našu užasnu planetarnu prošlost. Nažalost, mi smo ti koji smo primarno krivi jer smo veoma lako podlegli navedenom manipulisanju. Mi smo ti koji se "nadovezujemo" na njihove zlokobne vizije i tako kreiramo vlastitu realnost na planeti, a koja uopšte nije prirodna.

Da li ste se nekada zapitali, zašto postoji toliko ratova, Zato na planeti postoji toliko sukoba i ratova, tuge i ocaja, straha, bezdnadja i bola? Kada omogućimo sve te aspekte istovremeno se kreira jako puno niskofrekventnih vibracija (najčešće straha) koje odgovaraju "nepoznatim" entitetima iznad nas, i naravno, upravo ta akumulirana energija predstavlja njihov izvor primarne hrane.

Zašto nas masovni ratni genocidi prate iz decenije u deceniju?

Lista se nastavlja u beskonačnost, i jasno smo u mogućnosti vidjeti da nas navedeni događaji prate u tačno raspoređenim vremenskim razmacima, ne dozvoljavajući nam nažalost ni da "udahnemo".

"...Potencijalni genocidi nad ljudskim bićima predstavljaju najbolji generator instant emocija za naše tzv. "Vanzemaljske Bogove" koji nas prate hiljadama godina..."

Genocidi koji se dešavaju u veoma kratkom vremenskom periodu. Oni predstavljaju koktele emocija koje tada ti entiteti upijaju i koriste kao izvor vlastite energije. Ti događaju takođe postaju "začarani krug" i predstavljaju uvertiru za sledeće i buduće ratove i mržnju. Genocid povezuje puno emocija, primarno onih koji se dešavaju tokom samog akta a to su mržnja i netrpeljivost od strane izvođača, strah i bol od žrtvi, a najkasnije tuga i očaj od strane "posmatrača".

Mnoga ljudska bića će u pozadini povezati kompletna ta dešavanja sa profitom, bankarskim kartelima, medicinskom i farmakološkom industrijom, osvajanjem preostalih naftnih rezervi, kao i globalnom vojnom i policijskom manipulacijom i kontrolom. To je takođe tačno, ali istovremeno i sekundarna ambicija koju ti entiteti čuvaju u vlastitim vizijama.

Njihove vizije u principu predstavljaju kreirati što jače polje negativnih emocija poput bola i patnje, tuge i očaja, straha i mržnje...

Ljudskim bicima nije u prirodi da budu agresivni, jer agresivnost se pojavljuje iz nepoverenja i straha koji nam je nametnut i jednim dijelom ugradjen u našu DNK preko genetske manipulacije prije mnogo hiljada godina ranije.

Da li ste se ikada zapitali žašto trenutno postoji toliko bijede i siromaštva u zemljama trećeg svijeta (Meksiko, Argentina, Brazil, kompletna Afrika, Indija, Indonezija)?

Taj negativan aspekt kontinuirano se povećava. Kada bi se sav novac samo iz vojnog budžeta preusmjerio na humanitarnu pomoć, zdravlje, edukaciju, ekologiju i nauku, vise ne bi postojao nikakav problem na planeti, planeta bi poprimila sklad primarne kreacije, ali ocigledno je da nekom to ne ide u korist...

Takođe, jako važan aspekt energetske manipulacije predstavlja seksualna energija. Orgazam kod ljudskog bića predstavlja vid ekstaze prilikom kojeg se oslobađa jako velika količina seksualne energije. Ta energija takođe predstavlja vid energije koju koriste Drako bića iz četvrte dimenzije postojanja. Zato je neophodno da se našem umu konstantno titra podsvijesna želja za konstantnim ispoljavanjam vlastite seksualnosti.

Naš podsvijesni um se konstantno "bombarduje" (na dnevnoj bazi) putem subliminarnih poruka koje nesvijesno kupimo preko TV-a (relamno propagandni programi, muzički spotovi, fashion promoicije), radio prijemnika (subliminarne poruke u potencijalnim pjesmama) potom vizuelno (gradski reklamni bilbordi, mnoge manifestacije i seksualno orijentisane promocije)

Pornografska industrija se takođe nalazi pod kontrolom tajnih društava, odnosno ljudskih hibrida koje sam ranije navero, a koji su članovi istih organizacija.

Okultne energetske aktivnosti

Okult potiče od latinske riječi "occultus" a koja u prevodu znači potajan, tajnovit, sakriven.

Danas postoji puno tajnovitih, "okultnih" bića koji postoje izvan naše percepcije i razumijevanja, a koji se "prizivaju" pomoću magijskih rituala.

Posebnu pažnju posvećujem Satanizmu koji zapravo predstavlja promociju "okultnih religija" , i koji se nastoji sve više i jače ukorijeniti u ljudsku pecepciju kao budući vid shvatanja trenutnog realiteta.

A Satanizam funkcioniše na principu energetskog manipulisanja. Satanisti tokom praktikovanja jako bolesnih rituala kreiraju veoma jako energetsko polje tj. vibracionu frekvenciju koja ih povezuje sa nekadašnjim reptilskim "bogovima" kao i drugim vidovima energetse svijesti (popularno "demonima") iz četvrte dimenzije postojanja. U toku ritaula dešavaju potencijalna "zaposjedanja" ljudskih hibrida kada reptilska bića (demoni) zaposjedaju fizička tijela iniciranih.

"Čini što ti je volja bit će cijeli Zakon" predstavlja Satansku filozofiju. Osnivač modernog sotonizma predstavlja Aleister Crowley a koji mnogo puta govori sledeće: "Djavo predstavlja zmijskog Satanu! On je život, on je ljubav...on je svijetlost, i zodijačko odslikanje "Capricornusa" (Jarca)" Takođe je izjavio, "Dođavola sa Hrišćanstvom, stvoriću sebi Novo Nebo i Novu Zemlju...želim bogohuljenje, ubistvo, silovanje, revoluciju, bilo šta loše!"

Loši događaji su usko povezani sa niskim frekvencijama misli i emocija, i kao takvi izuzetno su korisni za "Bogove" jer upravo tako akumulirana energija predstavlja njihov izvor energije.

Navedeni entiteti manipulišu sa ljudima putem straha, i preko subliminalnih poruka pokušavaju da probude ono najgore u nama, i to oličava trenutna dešavanja u vidu destrukcije, uništavanja prirodnih resursa, međusobnih ratova, energetske zavisnosti, konstantne seksualne aktivnosti, perverznih razmišljanja, iskvarenog sistema vrijednosti, uništavanja porodice, zavisnosti od sistema, nestabilnosti emocionalnih reakcija...

Najužasniji aspekt kompletne pozadine Satanističkog učenja perdstavljaju upravo ti principi po kojima ljudi trenutno pokušavaju živjeti, najčešće odbijajući priznati to, pa čak i samim sebi.

Trenutna istraživanja i statistike koje proučavaju destruktivna ponašanja i događaje na godišnjem nivou objavljuju sledeće informacije:

Smrt ljudskih bića uzrokovana ubistvima na planeti 197,000

Žrtve ljudskih bića u pogledu silovanja 330,000

Žrtve ljudskih bića u pogledu zlostavljanja 5,897,000

Ukupnih zločina na planeti 63,531,000

Smrt ljudskih bića uzrokovana umiranjem od gladi oko 36,000,000!

Navedeni podaci predstavljaju samo prijavljene slučajeve, generalno, smatra se da su isti puno puno veći.

Takođe, tokom Satanističkih rituala, sprovode se i najužasnije scene poput prinošenja ljudskih žrtvi (najčešće djece) a samo u SAD se procjenjuje da se godišnje žrtvuje oko 70 000 ljudskih bića. Takođe zanimljiv podatak predstavlja to da na planeti godišnje nestane oko 4,000,000 djece (797,000 od toga u SAD) a koja se više nikada ne pronadju. Zaista, u mogućnosti smo konstatovati da tokom satanističkih rituala se događaju najbizarniji događaji koji uključuju sledeće aktivnosti: žrtvovanje životinja i ljudi (najčešće djece) kao i ispijanju krvi istih, seksualne orgije, pedofilija, kao i mnoge druge bolesti i perverzije...

Tako na primjer, navedeni gest rukom je poznat po mnogobrojnim imenima od kojih su najpoznatii "Đjavolja trijada" ili "Đavolji pozdrav". Đavolja trijada predstavlja tajni znak raspoznavanja između potencijalnih satanista.

Takođe, napomenuo bih da se apsolutno svi postojeći simboli NE koriste u opštem značenju, jer značaj SIMBOLA nije u njihovoj sličnosti sa stvarnom pojavom, nego postoji jedno teško razumljivo ezoterično tumačenje istih.

Potencijalni hibridi kao i drugi inicirani ljudi takođe predstavljaju članove mnogih tajnih drušava unutar kojih se održavaju isti i na cijim okupljanjima se donose važne globalne odluke. Navedeni, nastoje kontrolisati skoro sve životne oblasti, uključujući politčke strane, obavještajne agencije, bankarske kartele, farmaceutsku industriju, odredjena religijska društva, TV i radio medije, kao i sistem školovanja... Sa druge strane, tajne organizacije zapravo predstavljaju intelektualni, misleći, kreativni dio manipulisanja, a satanističke sekte praktični.

Njihova trenutna zamisao prestavlja centralizacija moći, odnosno stvaranje "globalne države" koja će se sastojati od više "unija" Globalna Vlada, Globalna Vojska (NATO), Globalna Valuta, kao i mikročipirana populacija ljudskih bića. Takav sistem osigurava nevjerovatan nadzor i kontrolisanje ljudskih bića u svakom pogledu a kako sve više putujemo prema budućnosti, sve više kapiramo, što je i logično, ali zapravo, pravo pitanje je: "Da li to radimo dovoljno brzo, i ako ne, ko nas sputava u takvoj namjeri"?

Hibridi unutar mračnih merža (tajnih društava) koriste znanje da bi povećali vlastitu moći koja im povećava mogućnost manipulacije i ostvarenje zlih i sebičnih planova...

To se postiže a progresivnoj i kontinuiranoj bazi a tehnike su jako brojne, i manifestuju se u vidu postepenog "povlačenja" znanja iz generalne ljudske populacije na planeti, kao i usvajanjem potpuno novih. Zatim kupovanjem potencijalnih „mozgova“ i novih mladih ljudi sa nesvakidašnjim intelektualnim potencijalima kako bi pomoću istih procesirali određena egzotična istraživanja. Potom istraživanjem / pretraživanjem planete za tajnim znanjem drevnih civilizacija kao i kanaliziranjem raznih okultnih demonskih sila radi znanja. Najnevjerovatnije činjenice reflektuju njihovu saradnju sa vanzemaljskim hiperdimenzionalnim grupama koje im omogućavaju frakciju vlastite tehnologije a koja im pomaže u njihovoj realizaciji svojih zlih agendi.

Tajna društva nastoje da održe koncentraciju specifičnih krvih linija porijekla, tj. onih krvnih linija u kojima jako puno uticaja posjeduje vanzemaljska genetika, sa namjerom da ih genetički približi i poveže sa navedenim, vanzemaljskim "bogovima". U tim namjerama, unutar navedenih tajnih društava koriste ritualne sesije koje im omogućavaju povezivanje.

Tajne organizacije postoje hiljadama godina

Navedene ritualne sesije se zapravo dešavaju na prirodnim energetskim vorteksima planete Zemlje, i tako utiču na zemljino magnetno polje, a tako i na sama bića na planeti. Vorteksi predstavljaju geografske lokacije na planeti putem kojih se najlakše omogućava pristup sa četvrtom dimenzijom.

Neke od najpoznatijih lokacija predstavljaju Stounhenđž (Wiltshire, Engleska), Bohemian Groove (Monte Rio, Kalifornija), Balmora zamak (Aberdeenshire, Škotska), Nacionalni park Dolina smrti -Death Valley (Istočna Kalifornija), Stull Cemetery (Stull, Kanzas), Church of Satan's (San Francisko, Kalifornia), Dvorac Majke Tame (Brisel, Belgija), Westminsterska Katedrala (London, UK),Palata GlamIs (Glamis, Škotska), itd...

Ako posjetimo lokaciju gdje se zapravo sprovode Satanističke aktivnosti u mogućnosti smo da osjetimo određeni vid negativne energije, zlobu i strah u atmosferi.

Satanistički rituali se najčešće odvijaju noću zbog stabilnosti magnetnog polja planete Zemlje. Po danu, naelektrisane čestice solarnog vjetra uzrokuju potencijalne turbulencije u magnet. polju planete Zemlje i tako potpuno oneomogućavaju ili otežavaju dimenzionalno povezivanje sa navedenim "bogovima". U mnogim masonskim knjigama potvrđuju se takvi aspekti: "Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije" - Albert Pike. Upravo zbog toga su se u drevnim vremenima sve inicijacije odvijale noću, a misterije uvijek postojale kao noćni obredi.

Ako razumijemo sve do sada navedeno, u mogućnosti smo konstatovati da su rituali poput prinošenja (ubijanja) ljudskih i životinjskih bića uvijek bili dio naše istorije, a i dan danas, te aktivnosti se konstantno događaju.

Da biste povezali komletan sistem manipulacije i pridobili pravu sliku o svijetu morate istražiti veoma veliki broj informacija. Ljudska percepcija u pogledu na potencijalne mogućnosti koje se dešavaju ograničena je njenim vjerovanjem šta je sve moguće.

Postojanje Inteligentnih bića u univerzumu?

Nevjerovatno pitanje koje se još uvijek intezivno postavlja. Primarno kako bi se kreirao osjećaj konfuzije i ignorantnosti, kreirane su dezinformacije koje su danas u ljudskim umovima nažalost prihvaćene kao istina. Sa druge strane, samo ako nismo u mogućnosti da ih “vidimo” unutar vlastitog elektromagnetnog spektro ne odbacujmo takvu mogućnost.

Isto važi za ignorisanje.

Univerzum predstavlja jako veliko mjesto. A mi nemamo ideju koliko je zaista veliko kao ni prirodni potencijal koji posjeduje.

Da li postojimo sami u univerzumu?

Naravno da ne postojimo. Ne postojimo sami čak ni na planeti Zemlji. Najzad, i sa aspekta 3D univerzuma, koji je konačan, kalkulacije nam pokazuju (Drejkova jednačina) da postoji jako velika mogućnost da inteligentni život postoji "tamo negdje" u Milky Way galaksiji.

Neki ljudi kazu da ako on postoji trenutno na nasoj planeti onda kompletan univerzum naprosto treba "bujati" od istog.

Drejkova jednačina

Drejkova jednačina je matematički izraz koji daje procenu broja civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne i voljne da komuniciraju sa Zemljanima.

N – broj civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne za komunikaciju /// R* – broj zvjezda koje nastanu u jednoj godini u našoj galaksiji /// fp – udio zvjezda koje imaju planete /// ne – prosečan broj planeta pogodnih za razvoj života i zvjezda koje imaju planete /// fℓ – vjerovatnoća da će se život pojaviti ako za to postoje uslovi /// fi – vjerovatnoća da će se iz života razviti inteligencija /// fc – vjerov. da će inteligentni život biti voljan i sposoban da komunicira sa ostatkom galaksije /// L – prosječan životni vijek tehnološke civilizacije

Dr. Karl Segan je 1966. dosao do broja od 1 miliona komunicirajucih civilizacija samo u Milky Way galaksiji.

Konvencionalna nauka kao i druge institucije pod kontrolom puno moćnijih organa predstavljaju neke najbanalnije zaključke i objašnjenja o vanzemaljskoj inteligenciji kako bi pojačali efekat konfuzije i ignorantnosti kod ljudskih bića Oni paralelno plasiraju informaciju i dezinformaciju, istinu i laž...plasiraju teorije, dok prave dokaze potiskuju u stranu i zaborav....

ONI NE POSTOJE…

Najednostavnije objašnjenje predstavlja to da postojimo sami u galaksiji. Nekoliko potencijalnih teorija je predlozeno na takvoj osnovi, i tim putem ignorantno objasnjavajući zašto bi inteligentni zivot mogao biti tako rijedak ili nedugovječan...

...I NIKADA NISU POSTOJALI

Oni koji vjeruju da vanzemaljski inteligentni život ne postoji u "Milky Way" galaksiji iznose jako banalne činjenice da su uslovi potrebni da zivot - ili barem kompleksan zivot – jako rijetki ili čak i jedinstveni na Zemlji (Hipoteza Rijetke Zemlje). Na primjer, pojava inteligencije može biti evolucionarna slučajnost (Darvinova teorija evolucije)

….ZATO ŠTO NEGOSTOLJUBIVI UNIVERZUM UNIŠTAVA KOMPLEKSNI INTELIGENTNI ŽIVOT

Druga mogućnost je da inteligentni život zaista postoji ali isto tako i umire zbog prirodnih katastrofa (događaji kao što su ledena doba, udari iz kosmosa kao i druge katastrofe koje sprečavaju eventualne pojave kompleksnih formi zivota.

….ZATO ŠTO JE U PRIRODI INTELIGENTNOG ŽIVOTA DA UNIŠTAVA SEBE

Tehnološki napredne civilizacije mogu neizbježno uništavati sebe odmah ili ubrzo nakon razvoja tehnologije svemirskog leta. Mogući putevi uništenja uključuju nuklearni rat, biološki rat ili slučajnu kontaminaciju, nanotehnološku katastrofu ili Maltuzijansku katastrofu (Malthusian catastrophe) naravno, posle uništavanja planetarne ekosfere...

….ZATO ŠTO JE U PRIRODI INTELIGENTNOG ŽIVOTA DA UNIŠTAVA DRUGE

Iako djeluje tako logično da bi inteligentni život imao tendenciju da ograničava drugi inteligentni zivot, ideja može biti takođe kritikovana kao lažna logika: ako inteligencija uništava druge inteligencije, zašto smo mi jos uvek onda ovdje?

….ZATO ŠTO JE BOG STVORIO SAMO LJUDE

Jedna od najsmješnijih religioznih teorija. U takvom slučaju princip postaje teleološki: Univerzum mora biti ovakav kakav je ili je stvoren da bude kakav je zbog eksluzivnog cilja stvaranja ljudske inteligencije.

SUVIŠE SMO UDALJENI U PROSTORU ZA KOMUNIKACIJU

Postoji mogućnost da tehnoloski sposobne civilizacije postoje, ali da su jednostavno previše daleko za moguću dvosmjernu komunikaciju.

MI JOŠ UVIJEK NE TRAŽIMO DOVOLJNO DUGO

Ova hipoteza je vjerovatnija ako vanzemaljske civilizacije imaju tendenciju da stagniraju i izumiru, pre nego da se šire. Tako, iako bi inteligentni zivot negdje mogao biti u ekspanziji, postoji statistička mogućnost da bi zivot na Zemlji ostao neotkriven.

Umjesto već postavljanih besmislenih pitanja (i još banalnijih odgovora), zašto ne postavimo neka od sledećih:

Da li je moguće da naše trenutno globalno vjerovanje predstavlja iluziju? Da li je moguće da istorija ljudske civilizacije zapravo nije takva kakvu su nam predočili? Da li smo mi, kao ljudska bića, po prirodi ignorantni, sa namjerom zaglupljeni i naučeni da sagledavamo neki aspekt samo iz jednog pravca i da vjerujemo u isti? Da li naše vlade predstavljaju samo pojačanje tih lanaca koje nas drže u toj ignoranciji?

Sada, potpuno svijesni da vanzemaljska inteligencija postoji u univerzumu tražimo sledeće odgovore u vidu "...da li je ta inteligencija u stanju posjetiti planetu Zemlju?..."

U poslednjih nekoliko godina popularizovanje vanzemaljske inteligencije se aktivno povećava, primarno putem medijske i filmske industrije a potom i preko oficijalnih agencija za istraživanje svemira (NASA, SETI program itd.) Nesvijesna ljudska bića se podsvijesno i progresivno pokušavaju naviknuti na prisustvo i postojanje vanzemaljske inteligencije na planeti Zemlji. Mnoge vlade (SAD, Kanada, Engleska, Francuska, Danska, Švedska itd) su u poslednjih nekoliko godina javno otvorile i predstavile vlastite (ipak nepotpune) arhive svih mogućih vizuelno zabilježenih NLO iskustava (Neidentifikovanih Letećih Objekata) kao i "susreta prve, druge i treće vrste" kao i popis povezanih pojava, u vidu vanzemaljskih otmica, krugova u žitu itd...

Ogledalo "Sedme Umjetnosti"

U poslednjih nekoliko decenija snimljeno je tako puno ostvarenja "sedme umjetnosti" sa primarnom tematikom u vidu vanzemaljske inteligencije. Smo neki od njih predstavljaju:

...Cocoon, War of the Worlds, The Abyss, Close Encounters of the Third Kind, Contact, E.T The Extra Terrestrial, The Day the Earth Stood Still, Independence Day, Alien, Aliens, The Bottom Line, Star Wars, Enemy Mine, They Live, Mars Attacks!, Plan 9 From Outer Space, Spaced Invaders, Forbidden Planet, Liquid Sky, Earth Girls are Easy, Men in Black, Predator, The Astronauts Wife, Dark City, The Man Who Fell to Earth, 2001: A Space Odyssey, The Thing, StarShip Troopers, Star Gate, Starman, The Alien Trilogy, STAR WARS, Lifeforce, The Blob , he Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension, Invasion of the Body Snatchers, Predator, Signs, Dreamcatcher, Forbidden Planet, Brother from Another Planet, The Day the Earth Stood Still, Monsters Vs Aliens, Solaris, TERMINATOR 2, Species. Sil, Batteries Not Included, The X-Files, The Fifth Element, Mission to Mars, Close Encounters, The Shadow Men, Incident At Roswell, Fire In The Sky, Taken, The Mothman Prophecies, V, Resurrection, Galaxy Quest, Jeepers Creepers...

A posebna izdanja koja tako detaljno opisuju vanzemaljske entitete, njihove tendencije i namjere, kao i neka dešavanja koja se trenutno nalaze u proceduri...

Fenomen globalne prirode - NLO (Neidentifikkovani Leteći Objekat) UFO eng.

Zahvaljujući ufolozima i njihovim dugogodisnjim aktivnostima trenutno u mogućnosti smo primjetiti jako puno potencijalnih informacija u vidu fotografija, video snimaka kao i podataka u dokumentovanom obliku. Vlade najmoćnijih država to jako vješto prikrivaju "puštajući" u javnost samo one informacije koje žele da znamo, ali sa druge strane postoji jako puno propusta koji nam omogućavaju da saznamo šta se tu zaista dešava. Putem "Discloasure" konferencija ljudskim bicima se predstavljaju "nova otkrica" o vanzemaljskoj inteligenciji i to u jako maloj mjeri a koja je i te kako dovoljna da ljudsko bice upozna sa potpuno drugacijom stranom realnosti.

Takođe, naveo bih da oko 70% Neidentifikovanih Letećih Objekata zapravo predstavlja zemaljsku tj. vojnu tehnologiju koja nažalost, nikada javno nije predstavljena.

Krugovi u žitu Crop Circles eng.

Postoje jako jednostavno kreirani krugovi koji su naučno proglašeni za djelo ljudske ruke i kreativnosti a za mnoge druge, (najljepše i najkompleksnije) nije pronađeno nikakvo naučno objašnjenje i zapravo, nemoguće da ih je napravila ljudska ruka ili bar do sada, poznata tehnologija. Neki su krugovi napravljeni i na vojnim područjima zabranjenog pristupa. Kod nekih krugova otkriveno je pojačano polje elektromagnetskog zračenja. Krugovi nastaju preko noći i u nekoliko minuta, očito sofisticiranim metodama i tehnologijom koja nije zemaljske prirode.

Krugovi u žitnim livadama pojavljuju se (preko noći) na raznim lokacijama širom planete, a najviše u Velikoj Britaniji. Neobični i savršeno pravilni primjeri krugova i način na koji su napravljeni fasciniraju istraživače, naučnike kao i obicne ljude na planeti.

"Drevne civilizacije i njihova interakcija na Zemlji, Mjesecu i Marsu?"

Sa trenutnom tehnologijom u mogućnosti smo da percepiramo površinske frakcije drugih nebeskih tijela u Solarno Sistemu. Najveće "anomalije" su izazvali potencijalni objekti na površini Mjeseca, i planete Mars. U tom pogledu, tokom polednjih godina i budućim istraživanjima, u naučnim krugovima se pojavilo jako puno podjeljenih mišljenja. Neki naučnici smatraju da su te piramide zapravo stjenovite formacije nastale eolškom erozijom, dok neki istraživači vide dokaz “srušenih gradova” nekadašnjih civilizacija. Postavlja se pitanje šta je zapravo neverovatnije: da li je ovakve strukture mogla da stvori priroda ili da ih je stvorila neka inteligentna civilzacija u prošlosti? Kakvo je vaše mišljenje u tom pogledu?

Te informacije se upravo žele predstaviti sada, ljudska bića se planiraju informisati o nekadašnjem i trenutnom prisustvu vanzemaljske inteligencije kao i njihovim aktivnostima na planeti Zemlji, Marsu, Mjesecu...

"Drevni vanzemaljci"

O drevnim "vanzemaljscima" tj. bićima koji su postojali i bili u interakciji sa ljudima na planeti Zemlji svjedoči jako puno otkrića u vidu arheoloških artefakata i građevina do crteža po špiljama i drevne literature. Postoji jako puno potencijalnih indikcija da su prije mnogo godina planetu Zemlju posjećivala puno inteligentnija i razvijenija bića i kao takva, imala razne uticaje na ljudska bića.

Da li su zapravo svi ti "bogovi" koji se pominju u religijama i mitovima zapravo "drevni vanzemaljci" - bića sa drugih planeta?

Jako puno istraživača i nezavisnih naučnika ističu da nije potrebno "gledati u nebo" da bi pronašli potencijalne dokaze o vanzemaljskoj inteligenciji na planeti Zemlji, jer se, zapravo, najveći i najmisteriozniji dokazi nalaze upravo na njoj.

Ako usmjerimo pažnju u tom pogledu primjetićemo da su Vanzemaljci bili aktivni u našoj "prošlosti" a aktivni su i dan danas.

Drevno poreklo "bogova"

Trenutno postoji jako puno drevnih izvora informacija koje omogućavaju uvid u potpuno drugačiju sliku o našoj planeti, njenoj istoriji, kao i poreklu ljudskih bića.

Svi drevni narodi vjerovali su u "bogove" koji su se sa neba spuštali na zemlju i koji su sa zemlje mogli poletjeti natrag u nebo.

Iako putem ograničene percepcije i razmišljanja prihvatimo da su postojeći realitet i univerzum naša jedina realnost, posle određenih kraćih analiza u mogućnosti smo da zaključimo to da čak i u takvoj ograničenoj viziji mogućnost postojanja vanzemaljskih entiteta nije isključena. Planetarna istorija nam omogućava uvid i sliku o potpuno drugačiim informacijama od onih koje smo primili putem obrazovnih institucija i prihvatili ih kao tačne i istinite.

Dokazi o vanzemaljskoj inteligenciji u mogućnosti smo pronaći gotovo na svakom geografskog lokalitetu na planeti Zemlji. Ako pogledajmo mitologiju i religiozne priče širom svijeta, konstatovaćemo da opisuju posjete vanzemaljaca kao naprednijih i inteligentnijih bića u drevnom dobu. Uočićemo drevne građevine i artifakte koji ukazuju na korišćenje puno naprednje, superiornije tehnologije prilikom izgradnje...

Svedoci smo nekadašnjih drevnih građevina koje su i dan danas ostale očuvane u perfektnom stanju i koje se veoma lako mogu pripsati vanzemaljskom uticaju jer je neke nezamislivo sagraditi i sa današnjom modernom tehnologijom koju posjedujemo na planeti.

Za sve navedene informacije postoje ekvivalentni dokazi i kojih ima tako puno, a kojima trenutno neću posvećivati pažnju zbog same prirode teksta, koja predstavlja uvod u navedenu tematiku "Energetsko manipulisanje od strane Planetarnih Entiteta".

Na planeti Zemlji trenutno postoji jako puno geografskih lokaliteta i ljudskih kultura koje omogućavaju navedene dokaze a neki od najstarijih i najpoznatijih predstvljaju one pronađene 1851 god. na teritoriji koja je trenutno poznata kao Irak (nekadašnji Sumer, Mesopotamija i Babilon). Kao i druge drevne civilizacije (Asteci, Maje, Inke) Sumerska civilizacija je važila kao jako napredna u pogledu planetarnog znanja. Najveće ogledalo tih informacija predstavlja to da su Sumerani poznavali sve teorije (pa i puno više) koje su posle 1500 god. implicirane od strane evropskih naučnika i astronoma, (Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton). Sumerani su tvrdili da im je to znanje poklonjeno od strane "bogova". A u toku 19 vijeka, od strane mnogih naučnika i istraživača otkrivena je "biblioteka" sa 22 000 Sumerskih pločica na kojima su urezani najraniji poznati ljudski zapisi o planeti Zemlji. Nažalost, informacije koji se nalaze na tim pločicama su neprihvatljive konvencionalnim naučnicima, ne zato što im nisu zanimljive ili vrijedne proučavanja, već zato što su u suprotnosti s njihovim dosadašnjim "učenjima" a koje su izgrađene na temelju "Darvinove teorije o evoluciji".

Ti zapisi na pločicama opisuju period od prije 6000 godina kada su na tom područiju postojali Sumer, Mesopotamija i Babilon. Informacije uklesane na istim opisuju mnoge drevne događaje uključujući i potop kao i druge važne istorijske događaje koje su takođe potrđene u mnogim drugim poznatim drevnim spisima poput Biblije, Veda itd...

Na jednoj od pronađenih pločica predstavljena je vizuelna perdstava Sunca kao i potencijalnih planeta koji orbitiraju oko istog. Zapisi otkrivaju jako detaljan opis informacija koje danas poznajemo, pa i puno dalje...

Ta uklesana vizuelna predstava ukazuje na postojanje desete (nepoznate) planete koja je nekada orbitirala između Marsa i Jupitera. Takođe je zapisano da je navedena planeta, zvana "Nibiru" (planeta ukrštanja) ušla u naš Sunčev Sistem i sudarila se sa planetom Tiamat. Frakcije planete te planete trenutno predstavlja pojas asteroida koji danas postoji između planete Mars i Jupiter.

U retrogradnom smjeru, planeta Nibiru je preusmjerila svoju orbitu eliptičnog oblika daleko iza Sunca a u periodu od sledećih 3600 god bi trebala opet ući u Sunčev Sistem. Taj period se iznenađujuće poklapa sa 2012 godinom.

U tom pogledu, u potrazi za planetom Nibiru astronomi 1930 god na udaljenosti od 40 Astronomskih jedinica ( AJ ≈ 150 000 000 km) od planete Zemlje, otkrivaju planetu Pluto i kategorisu je kao devetu planetu Solarnog sistema. Potraga se nastavlja...konačno, 2005 god NASA astronomi javno "otkrivaju" novu potencijalnu planetu izvan Plutonove orbite i nazivaju je Planet X.

"...Nažalost, kako putujemo prema budućnosti, moderna nauka i ljudi ne prosperiraju u pogledu znanja, mi se samo "prisjećamo" onih informacija koje smo nekada poznavali kao ljudska bića..."

Prema tvrđenju drevnih tekstova, tako detaljne informacije su im omogućene preko njihovih drevnih "bogova" zvanih "Anunaki", ili "Onih koji dolaze sa neba". Oni su opisali "Anunnakie" kao reptilsku rasu "bogova" koja se spustila na zemlju pomoću "vatrenih brodova" sa njihove matične planete, planete "NIBIRU", desete planete.

Takođe, prema drugim drevnim spisima iz Afrike rečeno je da su se ta Annunaki bića spustila na planetu Zemlju otprilike prije 450,000 god, kako bi iskopavala plemenite metale, poput Zlata. U tadašnje vrijeme, ljudska bića nisu posjedovala moć govora, odnosno jezika. Međutim, ljudi su posjedovali ogromnu psihičku moć. Komunikacija između biljaka, ljudi i životinja se odvijala telepatski. Sa druge strane, u prvoj komunikaciji sa ljudima, reptilska rasa se zapravo predstavila kao potencijalni "bogovi" koji će ljuskim bićima podariti mnoge darove, ako ih oni budu bogoslužili i prihvatili kao vlastite stvaraoce. Natjerali su ljuska bića da idu u duplje na zemlji i da kopaju metalnu rudu: zlato, bakar, razne vrste metala na koje su ih „Čitahuri“ (afrički naziv za reptilsku rasu bića) prisilili da vade. I, ljudi su postali jako nesrećni. Priroda ljudskih bića se pobunila protiv reptilske rase, i od tog trenutka, Anunnaki su odlučili da kreiraju potpuno novu "hibridnu" rasu koja će posjedovati i ljudsku i vanzemaljsku DNK i tako biti jako lakše podložnija energetskom manipulisanju.

Informacije sa Sumerskih pločica takođe opisuju biblijski "potop". Prema prevodu, Anunnaki su napustili planetu Zemlju putem "vatrenih brodova", neposredno prije nego što je ogroman plimni talas preplavio kompletan planet, ali isto tako, ostavili su na Zemlji istoimene hibride, hibridna bića isprogramirana za "novi početak" i koji su vremenom postali uspješni vladari, aristokratija koja i dan danas tvrdi kako zbog njihove "krvi" posjeduju božansko pravo na vlast.

Drevno ogledalo reptilskih "bogova"

Na planeti Zemlji trenutno postoji jako puno geografskih lokaliteta i ljudskih kultura koje omogućavaju navedene dokaze, a koji u principu govore o drevnim reptilskim "bogovima" koji se posjetili zemlju.

Tako na primjer, u Japanu, tamošnjji vladari tvrde da njihova krv potiče od bogova "Zmajeva" koji su se spustili na planetu Zemlju. Australijski Aboridžini pričaju o tome kako u unutrašnjosti planete Zemlje i dan danas postoje reptilska bića koja upravlja ljudskim. Oni vjeruju da su potomci Zmijskih ljudi. Kina posjeduje priče o Zmijskom caru zvanom "Nikua" koji se pario sa ljudima. Indija naziva te reptilska bića "Nagas" i tvrdi da njihove aristokratske prodice potiču od njih.

Zmijski "bogovi" su literalno zabranili ljudskim bićima da ih odslikavaju u njihovom pravom obličiju, tako da su isti najčešće urađeni putem motiva zmije, zmaja, kao i drugih reptoidnih bića. Pretpostavlja se da izgledom najpribližnije reptilske skulpture predstavljaju one pronađene u Južnoj Africi...

Na srednjem istoku govori se o tome da je određena "Zmijska" rasa odgovorna za kreiranje čovijeka. Knjiga postanka govori o Divovima koji su došli sa Neba kako bi se ukrstili sa kćerima ljudskim. Nazivaju ih "Nephilim".

U sjevernoj Americi Hopi indijanci vjeruju da su nebeski bogovi došli na Zemlju kako bi se parili sa njihovim ženama i nazivaju ih "Zmijskom braćom"

Grćka mitologija o njima simbolično govori o "djeci" nastaloj putem sjedinjavanja neba (vanzemaljci) i zemlje (ljudska bića)

U Africi ih nazivaju "Čitahuri" - zmijska djeca. Afrička aristokratija vjeruje da vodi poreklo od zmijskih "bogova" koji su došli sa neba.

U centralnoj Americi, narod Maja se poistovjećuje sa ljudima Pitona (Zmije). Asteci su govorili da su kreirani od strane Zmijske žene.

Očigledno je da svugdje u svijetu moguće pronaći motiv zmije (reptila) osim u onim geografskim regionima gdje su istorijski dokazi misteriozno uništeni (Atlantida,----)

Navedeni kratki "briefing" predstavlja samo uvod kako bi ljudskoj percepciji omogućio da "upozna" jednu potpuno drugačiju stranu realnosti.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
-1 #1 Bel-Mordok 2012-03-08 21:51
Bog je Amon RA (Sunce), a Sotona je zapravo planet Saturn. Cijela Biblija je zapravo metafora za astronomiju. Kršćanstvo i Islam vuku korijene iz Judaizma, a Judaizam od starijih vjerovanja i religija, kao što je najstariji zapis Enuma Elish, koji potječe iz Sumera i koji sve objašnjava, od kreacije svijetova do samoga čovjeka i njegovog načina života. Sveti Ilija u vatrenoj kočiji je još samo jedan meteor, odnosno, NLO., a sam događaj je opisan od priprostih ljudi, što ne treba posebno pojašnjavati. Ništa ne nastaje samo od sebe, ali daleko od toga da su ljudi bili nasmiješenih i blago telećih izraza lica kao u religijskim filmovima i živjeli u skladu s ovcama... Povijest je ispunjena krvlju, a religije su samo pokušaj stvaranja moralnog koda kroz kojekakve psihološke, emocionalne i tjelesne manipulacije. Šta vrijedi i nekome tko ima uši i čuje, kada neće razumjeti ono što mu je rečeno... Tko ima um, neka razmišlja, umjesto da ga samo koristi za fanatizam, gluposti i sveopću ignoranciju.

The Cult Of Saturn
www.youtube.com/.../

Šta reći?
www.youtube.com/.../

Šta reći? Poslije montaže!
www.youtube.com/.../

Šta Reći (Remix)
www.youtube.com/.../

Šta reći - Mr. Bean
www.youtube.com/.../

8)
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.

Komentari(1) Klikova:43937

Više...
Globalizacija zla

Globalizacija zla

Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(3) Klikova:26985

Više...
Planetarna Manipulacija

Planetarna Manipulacija

  Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(10) Klikova:38728

Više...
 2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

Predstavlja važan trenutak za važne odluke. Predstavlja jako važnu godinu a u kojoj će se ljudska bića naći u eventualno takvoj poziciji da donesu isto tako važne odluke o vlastitoj...

Komentari(1) Klikova:36910

Više...
Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana...

Komentari(1) Klikova:45073

Više...
Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića...

Komentari(1) Klikova:30786

Više...
Vizija Planetarne Realnosti

Vizija Planetarne Realnosti

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković i ekskluzivno ih možete pročitati na 4DPortalu! Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji...

Komentari(1) Klikova:30454

Više...
Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Trenutno na planeti postoje potpuno neprimjerene vizije o tome kako vrednujemo nutrionističke izvore. Puno ljudskih bića je odraslo sa vizijama o tome kako je mesni proizvodi neophodni za pravilnu izgradnju...

Komentari(1) Klikova:43358

Više...
Vizija ljubavi

Vizija ljubavi

"...Pogledajte planetu Zemlju, pogledajte planetarnu prirodu I njen savršen sklad I ljepotu. Da li se ujutru budite sa beskonačnim pitanjima o vašoj viziji postojanja kao ljudskog bića, njenom poreklu I...

Komentari(1) Klikova:22039

Više...
Duhovnost Vs. Religija

Duhovnost Vs. Religija

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi...

Komentari(1) Klikova:34651

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Korištenje energije
20 Travanj 2019, 14.16
Korištenje energije
Potraga za duhovnošću
30 Travanj 2019, 16.40
Potraga za duhovnošću

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno