4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Dokazni postupak

5349

1. Prethodno je „nabačena“ teza:

24. Uz umreženo i sistemsko mišljenje – tu su nam još dva tipa mišljenja: a) mišljenje vezano za imaginaciju, za zamišljanje slika, a koje može biti potpuno neverbalnog karaktera, dakle – nevezano za rečenice i za mreže ili sisteme pojmova, b) dokazni postupak, koji je takođe specifičan tip mišljenja, dosta je složen, te da i ne pokušavamo da ga ukratko specifikujemo.

25. Tek nam predstoje istraživanja o odnosu ovih tipova mišljenja, a u skladu sa već navedenim nastojanjima na ovladavanju tajnama našeg mišljenja.

 

2. Ostaje da još uvek ne znamo kakav je dubinski i metafizički odnos između nabrojanih tipova mišljenja, svim naučnim naporima na odgonetanjima u prkos. (Ispod metafizičkog sagledavanja, primenjujući isprazno sveznalačku paradigmu zvaničnih nauka – mogli bismo o ovim odnosima nizati teorije do iznemoglosti.)

3. U vezi sa definisanjem dokaznog postupka ili dokazivanja, da ne zalazimo u logičke zavrzlame koje su odlični primeri za Čovekovu distorziju u mišljenju, a pod mimikrijom (sve)moćne naučne paradigme, na primer… (Navodim primere koji su dostupni na internetu, tek ih po udžbenicima možemo naći kao fascinantne „bisere“, počevši od drevne koneske logike, „tipa“ – „da li je beli konj – beli konj“, pa do tek sluđujućih savremenih „slučajeva“!) Ne tvrdim da su logički principi pogrešni i loši (njihova primena, na primer, u matematici, je nepobitna), ali jasno jesu refleks Čovekove distorzije u percepciji i u mišljenju, preko kojih se zalazi u detaljisanja i zanesenjaštvo totalno van živih tokova funkcionisanja i našeg običnog, i „naučnog“ života na Zemlji. Ko je taj od običnih ili „naučnih“ ljudi ko koristi ovakve komplikovane logičke „koordinatne sisteme“ u svom mišljenju?! Pre će biti da logika nastaje (dakle, aposteriori) kao nastojanje na sveobuhvatnom „SNIMKU“ funkcionisanja čovekovog mišljenja, nego što se koristi kao „aprirona“ aparatura u mišljenju. Potreba za vežbanjem u mišljenju i zaključivanju je nešto drugo… (Uh, ispade 3. tačka kao malo veća digresija…!)

4. Nezavisno od ove male rezervisanosti spram naučne logike, ne šteti da imamo u vidu jednu od jednostavnijih definicija dokazivanja, na primer:

Dokazivanje se može definisati kao proces navođenja argumenata za neku tvrdnju. Kada nešto dokazujemo, navodimo jedan skup iskaza kao opravdanje za prihvatanje tvrdnje čiji nas dokaz interesuje.

 

5. Ipak, uzmimo pojam dokaznog postupka van „glamuroznih“ definicija iz logike, pomalo blisko laičkom poimanju, a u stvari blisko našim metafizičkim potrebama: kao mišljenje, proceduru mišljenja, misaoni proces kojima neku svoju ideju ili stav postavljamo, predstavljamo sebi i/ili drugima kao ubedljive, očigledne, nepobitne, istinite.

6. To ne znači da tako postavljena ili predstavljena naša ideja ili stav moraju primenom procedure NAŠEG dokaznog postupka da zaista budu od strane drugih (sagovornika, slušalaca) prihvaćene i doživljavane kao dokazane i ubedljive. Znamo da i u mnogim naukama, osobito društvenim, iako se „diče“ objektivnošću, „klimavo“ stoji sa nepobitnošću dokaznih postupaka, uostalom – svaka teorija nastaje primenom dokaznih postupaka, pa ipak –  teorije se međusobno osporavaju, logički „potkopavaju“, te smenjuju jedna drugu; odnosno, znamo da čak i na naizgled sigurnom terenu prirodnih nauka danas dokazana nepobitna istina već sutra može biti dovedena u pitanje.

7. Na terenu metafizike, a u skladu sa orijentisanošću na ovladavanju našim mišljenjem, nama nije u primeni dokaznog postupka bitan ili ključni objektivni status produkta dokaznog postupka, već – naša procedura mišljenja ili misaoni postupak koji je u osnovi dokaznog postupka.

8. Dokaznim postupkom koji je ovde tema – mi možemo drugima da „otvorimo oči“ za neke ideje, gledišta ili istine, i u tome je dodatna korist od njega, primarna je u ojačavanju samog našeg mišljenja, pri čemu se to ojačavanje može „dešavati“ ili koristiti i nezavisno od drugih, ne sa namerom da se prezentuje ili da se demonstrira drugima.

9. U našim naporima na ovladavanju tajnama našeg sopstvenog mišljenja – DOKAZNI POSTUPAK MOŽDA IMA FUNDAMENTALNU ULOGU, JER NAM OJAČAVA CENTRIPETALNU SILU NAŠEG MIŠLJENJA.

10. U prethodnom, već citiranom (na Portalu objavljenom) tekstu je pokazano kako je jaka centrifugalna sila (sila koja nam fokus odvlači od „centra“ ili teme) i umreženog, i sistemskog mišljenja. Posledice su: a) naša gubljenja u asocijativnim slalomima u razgovorima, u okviru umreženog mišljenja (razgovori su najprisutniji primer, ovog gubljenja ima „na svakom koraku“ u bilo kojoj oblasti); b) i gubljenja u naučnim sistemskim grananjima u okviru sistemskog mišljenja.

11. Tamo gde nam se fokus nekontrolisano RASIPA po širini i dubini – SLABI NAM MOĆ MIŠLJENJA, dodatno, TO JE I RASIPANJE ENERGIJE, jer nije mišljenje nekakav perpetuum mobile!

12. Dakle, MANJKA nam jedna od značajnih tajni našeg mišljenja, a pomoću koje ćemo: a) i ojačavati svoje mišljenje (što znači i dobitak na pronicljivosti), b) i učiniti ga ekspeditivnijim. Ta tajna je – dokazni postupak, odnosno njegova primena u mišljenju.

13. Dežurni sumnjičavci bi rekli: „Ali, ako se držimo izabrane teme – zar nismo na istom?!“. Da im bez uvijanja odgovorim: „Jesmo na sličnom, ali nikako nismo na istom!“.

14. To što nastojimo da se držimo izabrane teme – ne sprečava nas da se ne izgubimo u širinama i dubinama teme (u njenim „lavirintima“). Gubimo se, ali se držimo teme!

15. Dokazni postupak je kao jezgro atoma izuzetne snage, koje snažnom „silom gravitacije“ privuče ka sebi svaku ideju-„elektron“ (iz umreženog i sistemskog mišljenja) i drži ih u svojoj „orbiti“. Ali ne privlači svakakve ideje iz umreženog/sistemskog mišljenja (svakakav „informacioni šlajm“), već samo odabrane, koje odgovaraju njegovoj „konfiguraciji“, specifičnosti, ili njegovim intencijama.

16. Tako mi primenom dokaznog postupka dobijamo govor/tekst/mišljenje IZUZETNE KONZISTENTNOSTI, tj. sa izuzetno čvrsto međusobno povezanim i uklopljenim delovima ili elementima, aspektima. Naravno, to je ideal koji možemo uvežbavanjem dokaznog postupka, njegove primene, da postignemo, to je varijanta mogućeg kvaliteta, ne i kvalitet koji nas obavezno „snalazi“ samo ako se „prešaltujemo“ na dokazni postupak.

17. U vezi sa relacijom tema – dokazni postupak: svako može lako da sprovede „instant“-proveru. Neka uzme jednu temu, pa je razradi, sa opisima, klasifikacijama, itd, a onda neka u okviru te iste teme postavi nekoliko teza koje želi da dokazuje, pa neka to i učini. („Nekoliko teza“ – jer u okviru jedne teme ili teksta/govora može da ima, najčešće i ima, više dokaznih postupaka.)

18. Ako nema vremena za takva „zamajavanja“, neka uporedi „materijale“ koje ovde ima na raspolaganju: ima citirani tekst sa interneta, o dokazivanju (gde je tema dokazivanje), a ima i sam ovaj tekst (koji možda taj neko sada čita). Jedna od teza koja se ovde nastoji dokazati: primenom dokaznog postupka jača centripetalna snaga našeg mišljenja (naših misli), čime, mutatis mutandis, odolevamo gubljenju (rasipanju) u mrežama i šemama umreženog i sistemskog mišljenja. Nije u pitanju neka vrednost koju ja ovde pokušavama da demonstriram, već poređenje različitih tipova mišljenja: valjda je lako uočljivo da primenom dokaznog postupka dobijamo mišljenje koje je (potencijalno, kao što je rečeno – to su veštine na kojima tek treba da malo posvećenije „radimo“) snažnije i sa više „strasti“ ili energije, a to znači i prodornije u primeni.

19. Uzgred da dozvolim sebi još jednu digresiju (dozvoljavam ih sebi, ali ih držim pod kontrolom, nadam se…). MUČNO JE, do pravog psihološkog gađenja, ČITATI ŠKOLSKE UDŽBENIKE I UČITI IZ NJIH! Baš zbog razlike koja je u prethodnoj tački istaknuta. U udžbenicima, a to znači i u dominantnom delu naučnih radova, sadržaj se izlaže TAKO BEZLIČNO I „BEŽIVOTNO“, kao da su pisani „bez duše“. I kako da se sa nekom spoznajnom strašću čita i usvaja ono što je pisano „bez duše“ (dokaznog postupka)?! (Naizgled – paradigma objektivnosti izaziva tu „beživotnost“, što je „mešanje lončića“…)

20. Dokazni postupak nije, kao što može da se učini nekome dok čita ovakva tumačenja, „smrtnicima“ nedostupna ili teško dostupna mistika! RUDIMENTARNE VIDOVE DOKAZNOG POSTUPKA SVI MI UVELIKO NASTOJIMO DA KORISTIMO „NA SVAKOM KORAKU“.

21. Ako pažljivo osmotrimo svačije izlaganje (a pogotovu tekstove) – vrlo često (osim ako nije opisivanje ili pripovedanje u pitanju) svako kreće da govori ili objašnjava sa stanovišta neke svoje teze, koju nastoji da dokaže. Ali se to čini, po inercijama po kojima svi mi u ovom KPZ-životu funkcionišemo, „neorganizovano“, nevešto (tj. to zavisi i od individualnih svojstava, podrazumevano – ima i onih koji jesu u svemu ovome veštiji), bez svesti o misaonim procesima i produktima nad kojima nam se čini da imamo meritornu upravu. Mišljenje i percepcija su nam toliko izdistorzirani (što programima u koje smo inkarniranjem uskočili, što prisilama i iznuđenom neravnotežom kojom se remeti naše optimalno funkcionisanje) – da je očekivano neodolevanje „silama“ umreženog i sistemskog mišljenja. Te tako ispada da se krene i od dobrih ili solidnih teza ili stavova, a da se dokazni postupak „izgužva“ gubljenjem u lavirintima pojmova i ideja iz mreža i šema umreženog i sistemskog mišljenja.

22. Da u vidu treće varijacije ponovim preporuku: stvar je u tome da svesno ovladamo ovim tipom mišljenja i da nastojimo na uvežbavanju u njegovoj primeni. A posebno je to potrebno, važno za svakoga, zbog sledećeg značaja dokaznog postupka…

23. „Tajna“ i tajnaštvo, sa mnoštvom pravaca i „škola“, kao „pokret“ za upravljanje sobom i svojim životom. Ne mogu da ih spomenem, a da ne „natuknem“ njihovu protivurečnost: a) nesporna brojna praktična postignuća, demonstrirane moći našeg uma, najviše na polju zdravlja (ozdravljenja) i na polju, uslovno da kažemo – sudbinskih dešavanja (što je u pozadini njihova zabluda da već vladaju delatnim ili uslovljavajućim faktorima i metodologijom na ovim poljima – druga je priča); b) duhovna ili metafizička plitkost (čak i u slučajevima kada pokušavaju da se povezu sa ovim disciplinama), čak i više – navođenje na duhovne stranputice i sunovrate.

24. Vezano za njihovu praksu i metodologiju dotičemo se pitanja odnosa trećeg tipa mišljenja koji je naveden u prethodnom tekstu: imaginativno ili mišljenje „u slikama“, ili, kao što kažu tajnaši – vizualizacija, i odnos ovog tipa mišljenja sa dokaznim postupkom.

25. Uz fokus „na pozitivi“ i posvećenost „afirmacijama“ – u većini tajnaških pravaca ili „škola“ ključna metoda u okviru njihove metodologije je: vizualizacija, kao formiranje slika ciljeva kao da su već ostvareni. Čak se preporučuje da „unošenje“ u slike ostvarenog cilja (ciljeva) bude što življe i plastičnije (pa tako, ako se teži kupovini novog auta: da se osećaju svi detalji dok se sedi u zamišljenom kupljenom novom autu, mirisi, dodir tkanine na sedištima, itd.).

26. Princip, da to treba da se radi u stanju opuštenosti, načelno je u redu: jer vizualizacija, koju možemo objasniti i kao „film“ ciljanog, vođenog sanjarenja (mada se u nekima od tajnaških pravaca, na primer, koliko se sećam – u transerfingu, sanjarenje smatra pogrešnim postupkom; nije stvar u oznaci, već u suštini postupka) – najlakše, najbolje se i izvodi u stanju opuštenosti.

27. Njihovo obrazloženje je da se ovim postupkom najefektivnije cilj „prosleđuje“ podsvesti ili Podsvesti, ili Univerzumu, ili nekom kosmičkom „regionu“ ili Sili, koji nam „ispunjavaju želje“. Da ne zalazimo u ovu posebnu temu…! Može se imati ovakvo stanovište jedino uz slepoću za realnost zemaljskog ambijenta koji je metafizički Karantin-Pakao-Zatvor. Sad će „Podsvest“ ili „Univerzum“ da jurcaju da nam ispunjavaju želje koje im mi iz zone KARANTINSKE ZATOČENOSTI odašiljemo! Odnosno, da li nas oni iz zone Karantinske zatočenosti i mogu „čuti“? I da li su Faktori koji nam ispunjavaju želje (u slučajevima tajnaša kojima je to polazilo za rukom) – baš Faktori van Karantina-Pakla-Zatvora, Faktori koji nam žele suštinsko dobro? Moja teza je da je naša podsvest upravo portal ka zlotvorskim Vladarima Zemlje, koji nas i drže ovde u zatočeništvu. No da tu tezu ostavim za neku drugu priliku…

28. Šta nam u vezi sa ovim relacijama po-kazuje naše realno-praktično ovozemaljsko funkcionisanje? Tačno je da mi možemo imati viziju nekog projekta koji želimo da realizujemo (od kupovine auta do nekog krupnog, širedruštvenog objekta). I mi možemo da se stalno vraćamo toj viziji, da uživamo u njoj, da je razrađujemo i obogaćujemo… Kao što rekosmo – u stanju opuštenosti. U tom smislu se kaže da su oni koji su postizali velike uspehe – bili sanjari, postoji i koncept o „američkom snu“, itd. ALI – NIŠTA OD REALIZACIJE AKO SVE OSTANE SAMO NA TOME! (To samo kod Brojgela u zemlji Dembeliji pečene kokoške padaju sa neba u usta onima koji leže i vizualizuju ih!) Vizualizaciji mora da sledi – NAPOR! I misaoni napor, na projektovanjima, pregovorima, dogovorima, itd. I praktični, podrazumevani napor na raznim poljima i u raznim pravcima. TO je procedura koja očigledno „radi“ u neiluzornosti ovozemaljske ravni. U ovom slučaju vizija cilja i vizualizacija – samo su jedan polazni, smemo da kažemo – i manje bitni fon. Na svakom koraku se ostvaruje mnogo toga, a da u osnovi nema nikakve posebne procedure vizualizacije.

29. Ne isključujem da su tajnaši u mnogim slučajevima uspevali da mnogo toga postignu i primenom samo postupka vizualizacije, ali – mi ne možemo da tvrdimo da je tu upravo vizualizacija bila ključni faktor, jer mehanizme koji stoje iza postignuća ne znamo. Logička greška „post hoc, propter ergo hoc“ („posle toga, dakle – zbog toga“) nalazi se i inače u temeljima naših distorzija u mišljenju. Ako je to postupak koji „radi“, zašto njegova primena nije davala rezultate u neuporedivo većem broju slučajeva onih koji nisu uspevali?

30. Uostalom – i u okviru samog tajnaštva postoji jedan „slučaj“, G. N. Sitina (bilo je o njemu reči na Portalu), „slučaj“ skoro pa dokazanih uspešnosti, ali – primenom baš suprotne metodologije: a) princip je da se „nastroji“ izgovaraju glasno, tako da „planine odjekuju“, b) ništa se ne prosleđuje „podsvesti“, već se oslanja na maltene medicinski dokaziv uticaj misli na DNK, kao i na tzv. sudbinska dešavanja, c) sa čitanjem/izgovaranjem (ili prepisivanjem) „nastroja“ baš je bitno postizanje lične ubeđenosti u ostvarivost ciljeva, d) slika (vizija) postignutog cilja se ne isključuje, ali uopšte nije „akcenat“ na njoj.

31. Svakako da ne smeta da vizualizacija bude komplementarna (međusobno se dopunjujuća)  sa dokaznim postupkom, ali – sigurno da ona ne može biti samodovoljna, bez misaonog napona i snage dokaznog postupka, bez njegovog energizujućeg efekta.

32. Mi smo navikli da dokazni postupak vezujemo SAMO za otkrivanje ili dokazivanje nekih istina, tj. nečega već postojećeg. To što smo navikli da „stvari“ vidimo na ovakav način – ne znači da dokazni postupak nije primenljiv i na ciljevima kojima težimo. Ako nam naša iskustvena procena kaže da je nešto neizvodljivo – ne znači da je zaista neizvodljivo. (Uostalom, na margini samih spomenutih „nastroja“ je minijaturni dokazni postupak, a ne vizija koja isključuje racionalni momenat.)

33. Sa primenom dokaznog postupka u vezi sa našim sopstvenim, kao što sam ranije navodio –„razvojno-oslobodilačkikm projektom“ ili našom „osobnom legendom“, na dobitku smo u vezi sa svim onim svojstvima mišljenja koja su već istaknuta.

34. Konačno: dokazni postupak može da bude u kombinaciji sa zapitanošću. Relacija koju još treba da istražujemo. Kombinacija koja nam slično kao i prethodna (dokazni postupak i ciljevi) deluje „sumnjivo“, ali nije nemoguća kao što deluje… Možemo mi, i te kako, da „krenemo“ sa nekim pitanjem koje nas muči, ali – nastojeći da se u potragama i u onome što nam se pri potragama otkriva potpomažemo dokaznim postukom ili da imamo dokazni postupak kao „logističku podršku“. Uostalom, svakakvi odgovori nam uz zapitanost mogu iskrsavati, dokazni postupak je tu da „na licu mesta“ sve proverava…

P.S.

Mali (a možda i nije baš mali!) aneks, vezan za tajnašku „ideologiju“ i metodologiju…

1. Tajnaška „receptura“ je „odlučno protiv“ dokaznog postupka u formulisanju i težnji ciljevima, jer polazi od toga da se naš razum „buni“ protiv ciljeva koji mu ne deluju kao mogući, tj. kao ostvarljivi, u tom smislu E. Kue kaže da se moramo oslanjati na „uobrazilju“. Imamo određene želje, „prekodiramo“ ih u vizije već ostvarenih ciljeva, oslanjamo se na to da nam „Podsvest“ ili „Univerzum“ mogu ispunjavati ciljeve, ako im ih „prosledimo“, ako im ih, MIMO KONTROLE RAZUMA, poturimo, „prokrijumčarimo“. Jer će nas razum svojim nepoverenjem kočiti. Otuda ključno oslanjanje na viziju/vizualizaciju.

2. Trula kauzalistika, kojom kao da se vređa naš razum, kao da je on „lud“! RAZUM MOŽE DA „VERUJE“ U DOMENE KOJE OSVOJI ILI KOJI SU MU ISKUSTVENO PRISTUPAČNI. On može da formira DOKAZNI POSTUPAK po kojem može da teži i nemogućim ciljevima, samo ako ima i jednu jedinu mrvicu od aksioma.

3. Ako su retki pojedinci, neka su kroz istoriju bili i izuzetno-izuzetno retki, jasno demonstrirali (isključujemo prevare) tzv. parapsihološke ili više sposobnosti ili moći – razum mi već ima manevarski prostor za formiranje dokaznog postupka u vezi sa takvim eventualnim ciljem koji bih sebi postavio. U ovom slučaju: ako su se kroz retke, neka su bili i izuzetno retki, pojedince manifestovale nekakave posebne moći, znači da su te moći MOŽDA svojstvene Čoveku, MOŽDA svojstvene mnogima. Ostaje da se istražuje da li jesu ili nisu, ali – u okviru ovog „možda“, ja imam prostora da ovakve eventualne ciljeve sebi postavim. Pa ću da težim i da istražujem…!

4. Ili, isti dokazni postupak se može postaviti i sa drugog stanovišta: ljudi su kroz istoriju uspevali da aktiviraju mnoge svoje sposobnosti za koje su u nekim ranijim epohama bili „slepi“ (tačno je da se dešavalo i obratno), uzmimo samo domete intelekta. Što se slično aktiviranje nečeg privremeno „zaturenog“ ili „zatomljenog“ ne bi odnosilo i na tzv. parapsihološke sposobnosti?

5. Ili, sama, sada već brojna „čudesna izlečenja“ i od najtežih bolesti, a „snagom uma“. Dok razum ne osvoji domene odnosa DNK i misli, čovek se oslanja samo na sliku izlečenja kojoj teži, jer mu se razum „buni“ protiv ostvarivosti takvog cilja. Kako razum sve više osvaja domen uticaja misli na DNK, tako mu ideja o izlečenju „putem“ misli postaje sve prihvatljivija. Kako je ona razumu sve prihvatljivija (dakle, može da stupi na scenu dokazni postupak!) – tako je snaga verovanja u ovu proceduru sve veća, time i njene mogućnosti.

6. A mrvica od aksioma ovde je mogla da bude činjenica da je samo nekome pošlo za rukom „čudesno izlečenje“. I dovoljno je da razum krene istraživačkim putem, da „zaroni“ u te mrvice od aksioma, pa da počne polako da osvaja taj domen, i spoznajno, i sa novim činjenicama koje mu mogu poslužiti u dokaznom postupku kojim se potkrepljuje neki postavljeni cilj.

7. Na ovaj način se vraćamo sebi i svojim moćima, slično postupku prestajanja verovanja u jednog boga ili u bogove koji nam pomažu, a koji su nam PUKA TRANSCENDENCIJA, pri čemu nam je takvo verovanje DAVANJE BLANKO-POVERENJA ko zna kojim bićima i kakvim silama! U ovom slučaju: što da verujemo u neke „Podsvesti“ i „Univerzume“ koji nam ispunjavaju želje, što da njima dajemo legitimitet, možda i Energiju, oslonimo se na MOĆI SOPSTVENOG UMA u svemu ovome! NEĆE BITI DA NAM JE UM TOLIKI SLABIĆ I NEPRIJATELJ, U VEZI SA UPRAVLJANJEM SOPSTVENIM ŽIVOTOM, KAO ŠTO SU SE ONI KOJI SU NAM GA OSAKATILI POTRUDILI DA NAS UBEDE!

8. Konačno još samo jedan (i neću više, zaista!) dobitak sa korišćenjem dokaznog postupka umesto samo „suve“ vizualizacije u težnji ciljevima… Dokazni postupak nas navodi na KAKVO-TAKVO (za početak kakvo-takvo) misaono angažovanje u smeru dubljeg bavljenja postavljenim ciljem, u smeru njegovog promišljanja. Za šta smo uskraćeni u „suvoj“ vizualizaciji, sa kojom možemo prvu glupost (ili bukvalnu glupost ili glupost sa duhovnog/metafizičkog stanovišta) koja nam padne na pamet (a što se u tajnaškoj praksi obilato dešava, zato je i rečeno da je ona često sa trajektorijem ka duhovnom sunovratu) – proglasimo za cilj kojem težimo. Može um da se buni u tom smislu da nam to nije dobar cilj, ali – mi smo to proglasili za „legitimnu metu“ i preko uporne vizualizacije joj težimo. (Prelistajte, na primer, malo ilustracije Dž. Marfija. Devojka koja je vizualizovala „prelepu“ tašnu koju je videla u izlogu, pa joj uskoro mladić kupi baš tu tašnu. Pa u filmu „Tajna“, čovek koji se stalno usredsređivao na „prelepu“ vilu (stambeni objekat) na nekoj slici, pa uskoro baš nju i kupi. A već o tome da su novac i karijera – tajnaški sveti prioritetni ciljevi, i da ne govorimo! Koja duhovna plitkost i štetočinstvo prema sebi samom! Baš me zabole, što kažu Stari Sloveni… uvo, i za „prelepu“ tašnu, i za „prelepu“ vilu, u ambijentu KPZ-Mrcvarilišta! To su u duhovno zdravom rezonovanju ne tercijerni, nego ciljevi n-tog stepena udaljenosti, kojima se nešto ozbiljnije uopšte i ne bavimo, koje usput postižemo i bez posebne vizualizacije, ako imamo prilike za njih.)

P.S.p.s. A možda ono nije izreka Starih, već Mladih Slovena. Treba proveriti na Wikipediji.

Tags:     misli      mišljenje      razmišljanje      um      svijest      imaginacija      Miroslav Prvulović      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8306

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5273

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6441

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9809

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7878

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6341

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7458

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12275

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7337

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9334

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8392

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8451

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8117

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8092

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7420

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9993

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno