4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Goran Marjanović: Rezultati istraživanja u Bosanskoj dolini piramida

45355

…Činjenica da su svi timovi zabeležili emisiju elektromagnetnih i/ili ultrazvučnih talasa bio je osnovni motiv da i sam izvršim merenja i uverim se u njihovo postojanje… …Moj definitivni zaključak je da se pojava prisustva elektromagnetnih talasa na vrhu tumulusa u Vratnici, na Bosanskoj piramidi Sunca te na suhozidovima i megalitnim blokovima u podzemnom labirintu “Ravne” apsolutno ne može poreći!….…Činjenica da detektovani elektromagnetni fenomeni imaju frekvenciju od 28 kHz (profesionalno merenje Mizdrak&all) ukazuje i na sasvim moguću korelaciju uočenih fenomena sa Teslinim NeHercijanskim talasima…

… Sve ovo navodi nas na ideju da bi i piramidalne gradjevine zbog svoje strukture i vrlo specifičnih gabarita i oblika u koje su utkane brojne kosmičke konstante, mogle biti neka vrsta “rezonatora” a samim tim i neke vrste “koncentratora” i pojačavača suptilnih energetskih formi…

… Dakle, po svemu sudeći, piramide čuvaju naše zdravlje i održavaju svesnost civilizacije na nužno potrebnom nivou, naravno – u granicama svojih mogućnosti …

Prethodna istraživanja elektromagnetnih, ultrazvučnih i bioenergetskih fenomena na lokalitetima Arheološkog parka u Visokom tim istraživača iz Hrvatske na čelu sa fizičarem Slobodanom Mizdrakom, geofizičari ruskog Schmidt instituta iz Moskve, dr. Olega Khavroshkina i dr. Olega Tsyplakova, dr. Harry Oldfield iz Engleske, Heikki Savolainen, Engineer, iz Finske, dr. Paolo Debertolis, PhD Anthropology/Medicine, iz Italije npr.// ukazala su na postojanje više različitih energetskih polja u domenu tog lokaliteta. Činjenica da su svi timovi zabeležili emisiju elektromagnetnih i/ili ultrazvučnih talasa bio je osnovni motiv da i sam izvršim merenja i uverim se u njihovo postojanje. Naime, nije mi bilo jasno da li se u nekim slučajevima radi o emisiji elektromagnetnog talasa čija je frekvencija u domenu ultrazvuka (iznad 20 kHz) ili se radi baš o mehaničkom, (ultra)zvučnom talasu. Naime, frekvencije 28-30 kHz koje su detektovane na više arheoloških lokacija u Bosanskoj dolini piramida veoma su interesantne za istraživanja kojima se bavim jer ukazuju na moguću analogiju izmedju funkcionalnih mehanizama piramidalnih struktura sa onima kakve su korišćene u Teslinim tehnologijama.

Ljubaznošću uredništva časopisa Kroz prostor i vreme (http://kpv.rs/) u saradnji sa firmom Ingenieurbüro Mraz, opremljeni smo posebnim, namenskim, uredjajima koji su nam omogućili merenje jačine dinamičkih (AC) električnih i magnetnih polja, merenja eventualno postojećih radio i mikrotalasnih zračenja, merenje frekvencije tih zračenja i merenje frekvencije zvučnih talasa.Uobičajene, prirodne vrednosti i granice bioloških efekata imaju vrlo širok opseg vrednosti jer zavise od niza faktora. Postojani deo magnetnog polja Zemlje (DC, prirodno magnetno polje) na njenoj površini je oko 30 mikro Tesla (0.3 gaussa ili 30 000 nT). Drugi deo Zemljinog magnetnog polja čine promenjiva polja mnogo manjeg intenziteta koja potiču od uzročnika u zemljinoj kori, usled Sunčeve aktivnosti, Sunčevog vetra i sl. Različitih su perioda – od nekoliko godina do desetih delova sekunde, faza i amplituda (jačine) – od nekoliko nT do nekoliko desetina nT.

Prirodno, statičko, električno polje na površini Zemlje ima vrednost od oko 150 V/m i opada sa visinom dok njegove standardne prirodne fluktuacije imaju prosečnu vredenost od oko 0.0001 V/m. U kućnim uslovima, električna polja obično variraju od 1 – 2 V/m ali usled rada brojnih električnih uredjaja ova vrednost može dostići 5 – 40 V/m a u blizini električnih uredjaja i preko 200 V/m.

Biološki efekti elektromagnetnih polja na čoveka počinju se ispoljavati ukoliko je jačina AC magnetnog polja blizu 3 miligaussa, jačina AC električnog polja veća od 1 kV/m i ako je intenzitet radio ili mikrotalasnog zračenja veći od približno 0.1 mW/cm2.

Mehanički talasi koji se mogu registrovati na zemljinoj površini imaju vrlo širok spektar vrednosti amplituda i frekvencija i uglavnom su vrlo promenjivi, i po jačini i po trajanju. Najčešći oblik je u formi šuma, dakle vrlo nestabinog oblika envelope (imaju promenjiv spektar). Potiču uglavnom od seizmičkih i geofizičkih aktivnosti zemljine kore i njenog jezgra. Ukratko, pravilnost elektromagnetnih i mehaničkih talasa kakvi su uočeni na pojedinim lokalitetima u Bosanskoj dolini piramida teško se mogu objasniti prirodnim procesima.

Naša merenja data su u tabeli koja sledi. Napominjemo da su vrednosti izmerenih frekvencija u granicama tačnosti od +-15% jer u našoj postavci izmerena frekvencija u odredjenoj meri ovisi i o jačini signala.


Lokacija E (AC) [V/m] M (AC) [mG] dM (50Hz) Fr,emt (kHz) Fr,zvuk (Hz)
Ulaz u tunel Ravne 20 0.2 26 low level low level
Tunel, I predmet 20 0.2 9 29 low level
Tunel, Jaje 20 0.2 8 29 -
Tunel, Megalit K1 20 0.2 6 low level -
Tunel, Megalit K2 20 0.2 6 30 28
Tunel, Galerija 20 0.2 7 32 29
Tumulus, prilazni plato 20 0.2 4 28.5 -
Tumulus, Megalit 30 0.2 5 32.5 -
Tumulus, vrh 40 0.2 4 33 -
Tumulus, drugi vrh 46 0.2 5 33.4 24, low level
Tumulus, dolovi 39 0.2 5 32.8 24, low level
Piramida Sunca 30 0.2 4 31 28 unstable (high noise)


Bez obzira na to što se vrednost detektovanih frekvencija u izvesnoj meri razlikuje od merenja prethodnih timova, prisustvo samog fenomena je sasvim nesumnjivo. Moj definitivni zaključak je da se pojava prisustva elektromagnetnih talasa na vrhu tumulusa u Vratnici, na Bosanskoj piramidi Sunca te na suhozidovima i megalitnim blokovima u podzemnom labirintu “Ravne” apsolutno ne može poreći! Kako se vidi iz tabele izvršenih merenja, vrlo često je ovaj fenomen praćen i pojavom zvuka, tj. mehaničke vibracije, čija frekvencija ima vrednost istog reda veličine kao i elektromagnetna. Prisustvo elektromagnetnih talasa kao i mehaničkih talasa vrlo bliskih po frekvenciji, ukazuju na mogućnost postojanja jedinstvenog generatora kao zajedničkog izvora oba fenomena.

Imajući u vidu da struktura materijala posmatranih objekata sadrži dosta kvarca, kao najlogičniji uzrok detektovanih pojava nameće nam se piezoelektrični efekat. Ipak, piezoelement generiše zvuk samo ukoliko je električki pobudjen i obrnuto – emituje elektromagnetni talas samo pod uslovom da je na odgovarajućim osama izložen mehaničkoj vibraciji! Ukratko, uočeni fenomeni ne mogu se objasniti samim prisustvom kvarca.

Prethodnim istraživanjima ovog lokaliteta utvrdjeno je i prisustvo podzemnih vodenih tokova koji svojim, nama nepoznatim, mehanizmima izazivaju geo-patogena zračenja, čije je prisustvo i potvrdjeno u ranije izvršenim merenjima. Isto tako, analiza PIP (polycontrast interference photography) snimaka H.Oldfielda nedvosmisleno je pokazala da ambijentalno polje Bosanske piramide Sunca ima formu koja se bitno razlikuje od one kakvu imaju “obična” uzvišenja sličnih gabarita, mase i nadmorske visine, i koja je, uglavnom, karakteristična za objekte koji nisu nastali isključivo prirodnim geološkim procesima! Što je još važnije, ovaj efekat ukazuje na prisustvo energetskih vibracija koje su strukturno srodne tzv. “suptilnim energijama” dr. Klausa Volkamera, odnosno torzionim poljima dr. Nikolaja Kozyreva.

Činjenica da detektovani elektromagnetni fenomeni imaju frekvenciju od 28 kHz (profesionalno merenje Mizdrak&all) ukazuje i na sasvim moguću korelaciju uočenih fenomena sa Teslinim NeHercijanskim talasima.

Razlog je sledeći. Prema relaciji Luja de Brolja (Louis de Broglie) koja predstavlja temelj savremene kvantne fizike jer povezuje talasna i čestična svojstva materije, ukoliko se za vrednost talasne dužine unese veličina koja, sa aspekta našeg modela Kvantiranih Gustina Energije, odgovara frekvenciji od 28 kHz dobija se masa mirovanja //komptonova masa redukovana za faktor 0.037, v. “Teslion as Tesla’s waves quant carrier”, http://users.beotel.net/~gmarjanovic/gwmm.html// odgovarajućeg hipotetičnog supstancijalnog objekta od: 7,4*10^-48 kg, što je vrednost veoma bliska vrednosti stabilnog objekta reda kvantiranosti +9 (k9, m0 = 1.1*10- 49 kg) i koji, prema našim istraživanjima, predstavlja kvant nosioc Teslinih Ne-Hercijanskih talasa – baš kao što je to foton (u našem modelu to je stabilni objekat reda k8) za Hertzove elektromagnetne talase.Na osnovu izloženih činjenica nameće se ideja o sličnosti strukturno/energetskih principa i mehanizama piramidalnih gradjevina i rešenja koja je Nikola tesla koristio prilikom konstrukcije svog “Magnifying Amplifiera”, kontroverznog “transformatora” iz Kolorado springsa.

Prema našim spoznajama, specifičnost rada tog Teslinog uredjaja i njegova efikasnost u generisanju i emanaciji energije u NeHercijanskoj formi zasnovana je na njegovoj višedimenzionalnoj rezonantnosti svih njegovih elemenata medjusobno ali i na koherenntnosti tih vibracija sa Zemljom koju je Tesla koristio kao rezonator. Pojam “NeHercijanski” je izvorno Teslina reč koju je koristio za opis talasa sa kojima je radio da bi naglasio njihovu različitost od tzv. “Hercijanskih”, dakle klasičnih, transverzalnih em talasa opisanih Maksvelovim (J.C.Maxwell) jednačinama.

Sve ovo navodi nas na ideju da bi i piramidalne gradjevine zbog svoje strukture i vrlo specifičnih gabarita i oblika u koje su utkane brojne kosmičke konstante, mogle biti neka vrsta “rezonatora” a samim tim i neke vrste “koncentratora” i pojačavača suptilnih energetskih formi koje nemaju “hercijansku”, dakle klasično-naučnu elektromagnetno-gravitacionu strukturu. Ove energije, šire su poznate pod raznim nazivima, chi, prana, orgon,…, ima ih na desetine. Njihove osobine i načini propagacije isprepliću se sa već pomenutim suptilnim energijama K.Volkamera i torzionim talasima N.Kozireva koje karakterišu ne-elektromagnetna i ne-gravitaciona svojstva, propagacija brzinama koje višestruko nadmašuju brzinu svetlosti – i kao najinteresantnija osobina – rezidualna svojstva (opstaju i nakon prestanka dotoka energije).

Snimak Tesline dodatne zavojnice koju sam konstruisao prema Teslinim principima načinjen PIP kamerom, pokazao je postojanje energetskih formi veoma sličnih onima kakve su zabeležene i na Piramidi Sunca. Prema tumačenju samog H.Oldfielda: “Na snimku se jasno vidi da zavojnica generiše stojeći talas, verovatno skalarne prirode, i emituje bljeskove energije, “zelene” po boji – koja je, kada je reč o bioenergetskim poljima, često povezana sa lekovitim, isceljujućim, zračenjem, energetskim balansom i blagostanjem. Naglašavamo da su sferoidne energetske strukture koje je emanirala Teslina dodatna zavojnica zadržale svoj oblik i boju i nakon isključenja napajanja uredjaja što ukazuje na njihova rezidualna svojstva i nesumnjivo Ne-Hertzijanske kvalitete.

Imajući u vidu sve rečeno, smatram da objekti na lokalitetima Arheološkog parka u Visokom nisu nastali kao rezultat stohastičkih, prirodnih procesa nego su to veštačke gradjevine nastale pažljivim planiranjem njihovih oblika i lokacije, izgradjeni nama nepoznatom tehnologijom čija se svrha i namena ipak može naslutiti: očuvanje osnovne kosmičke vibracije (energetskog spektra) odgovarajućih denziteta lokalnih bioloških struktura (živih bića).

Dakle, po svemu sudeći, piramide čuvaju naše zdravlje i održavaju svesnost civilizacije na nužno potrebnom nivou, naravno – u granicama svojih mogućnosti …

Uredjaji koje smo ovom prilikom koristili tokom obilaska arheoloških lokacija su sledeći:

1. TRIFIELD-R METER, Model 100XE, Made in USA. Iako se uglavnom koristi za detekciju električnog, magnetnog i radio-frekventnog “smoga”, ovaj uredjaj omogućuje merenje veoma malih promena jačine iznimno slabih statičkih (DC ili “prirodnih”) električnih i magnetnih polja kao i direktno merenje snage izvora radio i mikro talasa.

Za merenja promenjivog magnetnog polja uredjaj ima dva merna opsega. Prvi je namenjen za merenje magnetnog polja od 0 – 100 miligaussa a drugi, precizniji opseg, namenjen je za merenje magnetnog polja od 0 – 3 miligaussa.

Merenje promenjivog električnog polja moguće je u opsegu od 0 – 1000 V/m.

Radio i mikrotalasna merenja omogućuje ugradjeni detektor EM talasa za opseg frekvencija od 100 KHz do 2,5 GHz, čiji je intenzitet zračenja (power density) od 0.01 – 1 mW/cm2.

2. Teslameter TM40, LC Electronic, made in Germany. Meri promenu jačine magnetnog polja u opsegu od 0 – 1999 nT (nano Tesla). Obzirom da je 1 miligauss = 100 nT, ovaj uredjaj omogućuje vrlo precizna merenja veoma slabih magnetnih polja.

3. Merač frekvencije EM i zvučnih talasa koji se sastojao od odgovarajućih mernih sondi (EMT/zvuk), širokopojasnog linearnog pojačivača i digitalnog multimetra Mastech MS8229, koji omogućuje merenje frekvencija u opsegu od 10 Hz do 100 kHz.

Preneseno sa:  

Tags:     bosanske piramide      visoko      semir osmanagić      goran marjanović      zračenje      mjerenja      valovi      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Dok u svijetu traje nadmetanje za što bržom implementacijom 5G mreže, Kina na to odmahuje rukom jer je ta zemlja, zajedno s Velikom Britanijom, još 2015. počela raditi na temeljima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11173

Više...
Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Jedan od vodećih svjetskih istraživača Nikole Tesle i poznati filozof Velimir Abramović u gotovo četverosatnom podcastu opisuje praktički sve poznate i manje poznate detalje iz života Nikole Tesle...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9402

Više...
POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

Kineske vlasti objavile su kako su uspješno spustile svemirsku letjelicu Chang'e-4 na udaljeniju stranu Mjeseca, koja se često popularno naziva tamnom stranom, što je prvi takav pothvat u cijeloj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9825

Više...
Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Osim japanskog modnog tajkuna, svoju kartu za letove u svemir rezervirale su već mnoge zvijezde među kojima je glumac Tom Hanks, pjevačica Rihanna i mag Silicijske doline Peter Thiel.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13316

Više...
Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

VEČERAS će u svim krajevima Hrvatske biti vidljiva najduža pomrčina Mjeseca u ovome stoljeću.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11927

Više...
IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

Ako ste se ikada zapitali zašto nitko do sada još nije snimio virtualnu šetnju svemira u 360 stupnjeva pa da ga možemo vidjeti kako stvarno izgleda, evo vam prilika za...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13790

Više...
Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Da su sumnje u kemijski napad u Doumi sve snažnije nakon ulaska zapadnih novinara u grad, vidi se već po naslovima i javljanjima s terena.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15464

Više...
Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Jednojajčani blizanci Mark i Scott Kelly su kapetani u američkoj mornarici. Osim toga, letjeli su u Discoveryju i Endeavouru kao astronauti te su neko vrijeme boravili na Međunarodnoj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15203

Više...
GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

Psiholozi su stvorili jezivi stroj koji vam može zaviriti u um s nevjerojatnom preciznošću, piše Daily Mail. Njegova umjetna inteligencija proučava električne signale u mozgu kako bi rekreirala...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16599

Više...
Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Nakon nekoliko informacija o samoj postaji i predstavljanja škole, u razgovor s učenicima uključio se i astronaut Scott Tingle kojeg su školarci ispitivali o životu na postaji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18825

Više...
Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Britanski astrofizičar Stuart Clark, autor knjige “Unknown Universe“ objasnio je za Business Insider zašto neki ljudi još uvijek vjeruju da je Zemlja ravna. Evo što je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24969

Više...
Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici planiraju probušiti svoj put sve do Zemljine jezgre u potrazi za prvim takvim uzorcima ikada. Unatoč tome što je ovakva ekspedicija ambicija znanosti već stoljećima slijedi tek prvi pokušaj...

Komentari(1) Klikova:44783

Više...
NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

Školarac je slučajno otkrio materijal koji sam sebe popravlja na sobnoj temperaturi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28363

Više...
AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

Iako motivi znanstvene fantastike sve brže postaju stvarnost, od čovjekolikih robota do samovozećih automobila, jedan je koncept do sada cijelo vrijeme ostajao izvan našeg dohvata – putovanje kroz vrijeme.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29411

Više...
Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Saudijska Arabija je u srijedu postala prva zemlja koja je dodijelila državljanstvo jednom robotu, i to ženskog spola.  

Komentari(1) Klikova:22069

Više...
Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Prošlog mjeseca kineski istraživači pokazali su da je kvantna komunikacija između Zemlje i svemira moguća, a sada su koristili tehnologiju za slanje fotona u svemir pomoću kvantne teleportacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16098

Više...
Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Vjerovali ili ne, možete sami kod kuće napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije koja je ujedno i neograničena zahvaljujući tome što je ovaj uređaj zapravo perpetuum mobile. Video u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26739

Više...
SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

LOS ANGELES (30. kolovoza 2016.) - Danas je XPRIZE timu Synergy Moon službeno odobrio plan lansiranja u sklopu natjecanja za Google Lunar XPRIZE, s fondom nagrada od 30 milijuna dolara,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24392

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno